DHJATA E VJETËR

Copyright Albanian Bible Society
© Shoqëria Biblike Shqiptare

DHJATA E VJETËR E PLOTË NË SHFLETUES
DHJATA E VJETËR E PLOTË NË PDF
Librat e Dhjatës së Vjetër në HTML

Zanafilla
Eksodi
Levitiku
Numrat
Ligji i përtërirë
Jozueu
Gjyqtarët
Ruthi
1 i Mbretërve (1 i Samuelit)
2 i Mbretërve (2 i Samuelit)
3 i Mbretërve (1 i Mbretërve)
1 i Kronikave
2 i Kronikave
Esdra
Nehemia
Ester
Jobi
Psalmet
Fjalët e urta
Predikuesi
Kantiku i Kantikëve
Isaia
Jeremia
Vajtimet
Ezekieli
Danieli
Osea
Joeli
Amosi
Abdia
Jona
Mikea
Nahumi
Habakuku
Sofonia
Hagai
Zakaria
Malakia

DHJATA E RE

Copyright Albanian Bible Society
© Shoqëria Biblike Shqiptare

DHJATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHJATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhjatës së Re në HTML

Mateu
Marku
Lluka
Gjoni
Veprat e apostujve
Romakëve
1 e Korintasve
2 e Korintasve
Galatasve
Efesianëve
Filipianëve
Kolosianëve
1 e Thesalonikasve
2 e Thesalonikasve
1 e Timoteut
2 e Timoteut
Titit
Filemonit
Hebrenjve
Jakobi
1 e Pjetrit
2 e Pjetrit
1 e Gjonit
2 e Gjonit
3 e Gjonit
Juda
Zbulesa