Dhjata e Vjetër Libri i plotë - pdf Dhjata e Vjetër (Versioni Diodati i Ri) në pdf (3.1 MB) Libri i ndarë në kapituj - html Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Mbretërve (1 i Samuelit) 2 i Mbretërve (2 i Samuelit) 3 i...