Libri i plotë - pdf Dhjata e Re (Versioni CHC) në pdf (1.0 MB) Libri i ndarë në kapituj - html Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit...