Bibla, 1994

 Dhjata e Vjetër Libri i plotë – pdf Dhjata e Vjetër (Versioni Diodati i Ri) në pdf (3.1 MB) Libri i ndarë në kapituj – html Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Mbretërve (1...

Read More