Dhjata e Re, 2000

 Libri i plotë – pdf Dhjata e Re (Versioni CHC) në pdf (1.0 MB) Libri i ndarë në kapituj – html Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1...

Read More