Libri i plotë

Δiata e Re (me alfabetin origjinal) në pdf [gra] (15.6 MB)

Libri i ndarë në kapituj

Truveza e ģiθę Ĺĭbravet Δiătęsę Rē (0.05 MB)
Senti Unģil mbas Matθeut (3.5 MB)
Senti Unģil mbas Markut (1.6 MB)
Senti Unģil mbas Lukęsę (2.6 MB)
Senti Unģil mbas Ġionnit (1.9 MB)
Punęt’ e Apŏstuyvet (2.6 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Romanęt (1.0 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Korinθianęt I (1.0 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Korinθianęt II (0.7 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Galatianęt (0.4 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Efesianęt (0.4 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Filippianęt (0.3 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Kolossianęt (0.3 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Θessalonikanęt I (0.2 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Θessalonikanęt II (0.1 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Timoθenę I (0.3 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Timoθenę II (0.2 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Tĭtonę (0.1 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Filemonę (0.1 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Hebreyt (0.8 MB)
Ĺětęra e Pęrģĭθęsimę e Apŏstulit Iakŏb (0.3 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e parę e Apŏstulit Pietęr (0.3 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e düte e Apŏstulit Pietęr (0.2 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e parę e Apŏstulit Ġionn (0.3 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e düte e Apŏstulit Ġionn (0.05 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e tretę e Apŏstunit Ġionn (0.05 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e Apŏstulit Iudę (0.1 MB)
Sbuĺesa e Ġionn Hüy-dĭtunit (1.2 MB)