Libri i ndarë në kapituj -PDF

Truveza e libravet të Dhjatës’ së-Re (0.02 MB)
Ungjilli pas Matheut (2.3 MB)
Ungjilli pas Markut (1.5 MB)
Ungjilli pas Llukajt (2.5 MB)
Ungjilli pas Joanit (1.8 MB)
Punët’ e Apostojvet (2.5 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Romanëtë (1.0 MB)
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë (1.0 MB)
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë (0.65 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Gallatianëtë (0.3 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Efesianëtë (0.3 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Filippianëtë (0.2 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Kollossianëtë (0.2 MB)
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë (0.2 MB)
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë (0.1 MB)
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Timothenë (0.3 MB)
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Timothenë (0.2 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Titonë (0.1 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Filimoninë (0.05 MB)
Karta e Apostollit Pavël mbë Ebrenjtë (0.75 MB)
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Jakov (0.25 MB)
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër (0.3 MB)
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër (0.2 MB)
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Joan (0.25 MB)
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Joan (0.3 MB)
Karta e-Tretë Përgjithëshme e Apostollit Joan (0.04 MB)
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Judhë (0.08 MB)
Sbulesa e Joan Theollogut (1.2 MB)

LIBRI I NDARË NË KAPITUJ E VARGJE – HTML

Truveza e libravet të Dhjatës’ së-Re

Ungjilli pas Matheut
Ungjilli pas Markut
Ungjilli pas Llukajt
Ungjilli pas Joanit
Punët’ e Apostojvet
Karta e Apostollit Pavël mbë Romanëtë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Gallatianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Efesianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Filippianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Kollossianëtë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Timothenë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Timothenë
Karta e Apostollit Pavël mbë Titonë
Karta e Apostollit Pavël mbë Filimoninë
Karta e Apostollit Pavël mbë Ebrenjtë
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Jakov
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Tretë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Judhë
Sbulesa e Joan Theollogut