Libri i plotë – pdf

Dhjata e Re (Versioni CHC) në pdf (1.0 MB)

Libri i ndarë në kapituj – html

Mateu
Marku
Lluka
Gjoni
Veprat
Romakëve
1 Korintasve
2 Korintasve
Galatasve
Efesianëve
Filipianëve
Kolosianëve
1 Selanikasve
2 Selanikasve
1 Timoteut
2 Timoteut
Titit
Filemonit
Hebrenjte
Jakobi
1 Pjetri
2 Pjetri
1 Gjoni
2 Gjoni
3 Gjoni
Juda
Zbulesa