Libri i plotë

LIBRE E TE KRÉMTÉVÉ TE KISHES ORTHODOXE në pdf [gra] (8 MB)


Libri i ndarë në kapituj

LIBRA PERMBAN (0.6 MB)
VIÉSHTE É PARE (1.0 MB)
VIÉSHTE É DYTE (0.7 MB)
VIÉSHTE É TRÉTE (0.7 MB)
DHJÉTOR (3.9 MB)
JÉNAR (3.8 MB)
SHKURT (0.5 MB)
MARS (0.4 MB)
PRILL (0.3 MB)
MAJ (0.3 MB)
QÉRSHOR (0.3 MB)
KORRIK (0.1 MB)
GUSHT (0.7 MB)
UNGJIJTE MEGJÉZORE TE SE DIÉLAVÉ (0.6 MB)
DIÉLORE, OSÉ UNGJIJTE DHÉ APOSTUJTE É TE DIÉLAVÉ TE MOTIT (2.7 MB)