Lutjésorja në pdf [tek]
Lutjésorja në pdf [gra] 

Libri i ndarë në kapituj ne PDF

Lenda é Libres (0.4 mb)
Tingell I (0.4 mb)
Tingell II (0.3 mb)
Tingell III (0.3 mb)
Tingell IV (0.3 mb)
Tingell Terthor I (0.3 mb)
Tingell Terthor II (0.3 mb)
Tingell i Rénde (0.2 mb)
Tingell Terthor IV (0.3 mb)
Dergimesoré dhe Lavdira Mengjézoré (0.3 mb)
Kanuni i Vogel (0.4 mb)
Kanuni i Math (0.3 mb)
Lista é Ndihmetarevé (0.2 mb)