Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturen kishtare   ( PDF )

Theofan Popa, Tiranë (1969)
© Universiteti i Tiranës

Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturen kishtare  ( HTML )