fbpx

SHKRIME NGA ATË FOTI CICI

DHJATA E RE (CHC)

Dhjata e Re - Versioni CHC (2000) Dr. Vladimir Dervishi DHJATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHJATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhjatës së Re në HTML Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1...

DHIATA E RE (Së bashku)

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2007) LIBRAT E DHIATËS SË RE NË BIBLE.COM Mateu Marku Luka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit Filemonit...

DHJATA E RE – Reciton Timo Flloko

Versioni CHC (2000) © Dr. Vladimir Dervishi LIBRAT NE AUDIO: Mateu, Marku, Lluka, Gjoni, Veprat, Romakëve, Korintasve (1), Korintasve (2), Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, Selanikasve (1), Selanikasve (2), Timoteut (1), Timoteut (2), Titit, Filemonit,...

DHJATA E RE në gegërisht – Reciton Bekim Lumi

Përshtatën në gegërisht: Pastor Femi Cakolli & Bekim Lumi © TENDA, Prishtinë LIBRAT NE AUDIO: Mateu, Marku, Lluka, Gjoni, Veprat, Romakëve, Korintasve (1), Korintasve (2), Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, Selanikasve (1), Selanikasve (2), Timoteut...

DHJATA E RE, 1827

DHJATA E RE, 1827

ME ALFABETIN E SOTËM Vangjel Meksi – Grigor Gjirokastriti Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Dr. Thoma Qendro © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Librat e Dhjatës së Re në BIBLE.COM Shënti Ungjilli i Mattheosë Shënti Ungjilli i Markosë Shënti Ungjilli i...

DHIATA E RE, 1872

DHIATA E RE, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017) DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF TRUVEZA e gjithë Libravet Dhiatësë Re...

PSALTERI, 1872

PSALTERI, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2015) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF ME ALFABETIN ORIGJINAL Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte prei Konstantinit...

KRIESA, 1872

KRIESA, 1872

Përkthim i pabotuar i librit të parë të Biblës në variantin gegërisht. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2009) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

TË DALËTË, 1872

TË DALËTË, 1872

Përkthim i pabotuar në variantin gegërisht. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2009) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

UDHËTARI (1894)

UDHËTARI (1894)

  UDHËTARI nga kjo Botë ndë tjetërën” (The Pilgrim’s Progress), 1927 © Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante, 2018. LIBRI NË SHFLETUES    

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης: "ΑΛΒΑΝΙΚΑΊ ΜΕΛΈΤΑΙ – Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌΝ, η τε του Γρηγορίου Αργυροκαστρίτου & η του Κων. Χριστοφορίδου, εξεταζομένη από γλωσσικής,  ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής...

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020 © dr Stephen Etches   BIBLA ME SHËNIME NË SHFLETUES BIBLA ME SHËNIME NË PDF      

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

DHIATA E VJETËR Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020 © dr Stephen Etches DHIATA E VJETËR E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E VJETËR E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Vjetër në PDF Zanafilla Dalja Levetiku Numërimet Besëlidhja e ripërtërirë Joshua...

BIBLA (ABS)

DHJATA E VJETËR © Shoqëria Biblike Shqiptare (2002) Librat e Dhjatës së Vjetër në BIBLE.COM Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Samuelit 2 i Samuelit 1 i Mbretërve 2 i Mbretërve 1 i Kronikave 2 i Kronikave Esdra Nehemia Ester...

APLIKACIONE

Aplikacioni “Bibla Shqip” Aplikacioni “Fjalët e Shpresës” Bibla Shqip (telefon, tablet dhe kompjuter)

PSALTERI, 1872  (Me alfabetin origjinal)

PSALTERI, 1872
(Me alfabetin origjinal)

PSALTERI KËTHYEM MBAS EBRAISHTESË VJETËR SHQIP, NDË GJUHË GEGËNISHTE prei Konstantinit Kristoforidit Elbasanasit Konstantinopol, 1872. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF Shënim: Librit i mungojnë psalmet 145-150 në faqet e fundit.

DHIATA E RE, 1872
(Me alfabetin e sotëm)

DHIATA E RE e zotit edhe shëlbuesit t’ynë IESU – KRISHTIT Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte, 1872. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017) DHIATA E RE E PLOTË NË...

DHIATA E RE, 1872 (Me alfabetin origjinal)

DHIATA E RE, 1872
(Me alfabetin origjinal)

DHIATA E RE e zotit edhe shëlbuesit t’ynë IESU – KRISHTIT Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte, 1872. DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF Truveza e ģiθę Ĺĭbravet Δiătęsę Rē (0.05 MB) Senti...

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868 (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Konstantinopol, 1868. Ndë shtypa-shkronjë të A. H. Bojaxhianit. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI ©...

PËRKTHIMET LITURGJIKE

GJUHA DHE SIMBOLET

LEGJISLACIONI

MANIPULIMI I SHQIPTARIT

KISHA KOMBËTARE

DIASPORA

DHJATA E RE (CHC)

Dhjata e Re - Versioni CHC (2000) Dr. Vladimir Dervishi DHJATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHJATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhjatës së Re në HTML Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1...

DHIATA E RE (Së bashku)

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2007) LIBRAT E DHIATËS SË RE NË BIBLE.COM Mateu Marku Luka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit Filemonit...

DHJATA E RE – Reciton Timo Flloko

Versioni CHC (2000) © Dr. Vladimir Dervishi LIBRAT NE AUDIO: Mateu, Marku, Lluka, Gjoni, Veprat, Romakëve, Korintasve (1), Korintasve (2), Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, Selanikasve (1), Selanikasve (2), Timoteut (1), Timoteut (2), Titit, Filemonit,...

DHJATA E RE në gegërisht – Reciton Bekim Lumi

Përshtatën në gegërisht: Pastor Femi Cakolli & Bekim Lumi © TENDA, Prishtinë LIBRAT NE AUDIO: Mateu, Marku, Lluka, Gjoni, Veprat, Romakëve, Korintasve (1), Korintasve (2), Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, Selanikasve (1), Selanikasve (2), Timoteut...

DHJATA E RE, 1827

DHJATA E RE, 1827

ME ALFABETIN E SOTËM Vangjel Meksi – Grigor Gjirokastriti Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Dr. Thoma Qendro © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Librat e Dhjatës së Re në BIBLE.COM Shënti Ungjilli i Mattheosë Shënti Ungjilli i Markosë Shënti Ungjilli i...

DHIATA E RE, 1872

DHIATA E RE, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017) DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF TRUVEZA e gjithë Libravet Dhiatësë Re...

PSALTERI, 1872

PSALTERI, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2015) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF ME ALFABETIN ORIGJINAL Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte prei Konstantinit...

KRIESA, 1872

KRIESA, 1872

Përkthim i pabotuar i librit të parë të Biblës në variantin gegërisht. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2009) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

TË DALËTË, 1872

TË DALËTË, 1872

Përkthim i pabotuar në variantin gegërisht. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2009) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

UDHËTARI (1894)

UDHËTARI (1894)

  UDHËTARI nga kjo Botë ndë tjetërën” (The Pilgrim’s Progress), 1927 © Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante, 2018. LIBRI NË SHFLETUES    

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης: "ΑΛΒΑΝΙΚΑΊ ΜΕΛΈΤΑΙ – Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌΝ, η τε του Γρηγορίου Αργυροκαστρίτου & η του Κων. Χριστοφορίδου, εξεταζομένη από γλωσσικής,  ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής...

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020 © dr Stephen Etches   BIBLA ME SHËNIME NË SHFLETUES BIBLA ME SHËNIME NË PDF      

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

DHIATA E VJETËR Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020 © dr Stephen Etches DHIATA E VJETËR E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E VJETËR E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Vjetër në PDF Zanafilla Dalja Levetiku Numërimet Besëlidhja e ripërtërirë Joshua...

BIBLA (ABS)

DHJATA E VJETËR © Shoqëria Biblike Shqiptare (2002) Librat e Dhjatës së Vjetër në BIBLE.COM Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Samuelit 2 i Samuelit 1 i Mbretërve 2 i Mbretërve 1 i Kronikave 2 i Kronikave Esdra Nehemia Ester...

APLIKACIONE

Aplikacioni “Bibla Shqip” Aplikacioni “Fjalët e Shpresës” Bibla Shqip (telefon, tablet dhe kompjuter)

PSALTERI, 1872  (Me alfabetin origjinal)

PSALTERI, 1872
(Me alfabetin origjinal)

PSALTERI KËTHYEM MBAS EBRAISHTESË VJETËR SHQIP, NDË GJUHË GEGËNISHTE prei Konstantinit Kristoforidit Elbasanasit Konstantinopol, 1872. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF Shënim: Librit i mungojnë psalmet 145-150 në faqet e fundit.

DHIATA E RE, 1872
(Me alfabetin e sotëm)

DHIATA E RE e zotit edhe shëlbuesit t’ynë IESU – KRISHTIT Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte, 1872. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017) DHIATA E RE E PLOTË NË...

DHIATA E RE, 1872 (Me alfabetin origjinal)

DHIATA E RE, 1872
(Me alfabetin origjinal)

DHIATA E RE e zotit edhe shëlbuesit t’ynë IESU – KRISHTIT Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte, 1872. DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF Truveza e ģiθę Ĺĭbravet Δiătęsę Rē (0.05 MB) Senti...

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868 (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Konstantinopol, 1868. Ndë shtypa-shkronjë të A. H. Bojaxhianit. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI ©...