fbpx

Përkthimet e Imzot Fan S. Nolit

PËRKTHIMET E PARA

Pesëdhjetore e Vogël, 1914

 Libri i plotë Pésedhjétoré é Vogél në pdf [tek] (0.3 mb) Pésedhjétoré é Vogél në pdf [gra] (2.3 mb) Libri i ndarë në kapituj në PDF Lenda é Libres (0.5 mb) Pashka é Madhé (0.6 mb) E Diéla é Shen Tomajt (0.3 mb) E Diéla é Myrreprursévé (0.2 mb) E Diéla é Ulokut (0.2...

Lutjesorja, 1914

 Lutjésorja në pdf [tek] Lutjésorja në pdf [gra]  Libri i ndarë në kapituj ne PDF Lenda é Libres (0.4 mb) Tingell I (0.4 mb) Tingell II (0.3 mb) Tingell III (0.3 mb) Tingell IV (0.3 mb) Tingell Terthor I (0.3 mb) Tingell Terthor II (0.3 mb) Tingell i...

PËRKTHIMET E DYTA

Uratore e Kishës Orthodokse, 1941

 Libri i plotë Uratore në pdf [gra] (10.2 mb) Libri i ndarë në kapituj Parëthënie (1.7 mb) Mbrëmësorja (0.6 mb) Shërbesa e Mëngjezit (1.0 mb) Shërbesa e Pesë Bukëve (0.06 mb) Shërbesa e Blatës (0.4 mb) Mesha e Shën Joan Gojartit (1.6 mb) Mesha e Shën Basilit të Math...

Kremtore e Kishës Orthodokse, 1947

 Libri i plotë Kremtore në pdf [gra] (12.2 mb) libri i ndarë në kapituj Parëthënie (0.05 mb) Lutje të Ndryshme (1.2 mb) Kanuni i Vogël i Shën Marisë (0.7 mb) Kanuni i Math i Shën Marisë (0.8 mb) Lutësorja (5.4 mb) Të Kremtet e Shtatorit (1.7 mb) Të Kremtet e Tetorit...

Triodi dhe Pesëdhjetorja, 1952

 Libri i plotë Triodi dhe Pesëdhjetorja në pdf [gra] (8.25 mb) Libri i ndarë në kapituj E Diela a Publikanit edhe Farisianit (0.2 mb) E Diela e Birit Prodik (0.3 mb) E Diela e te Lidhurave (0.3 mb) E Diela e Bardhe (0.2 mb) Pasdarka e Madhe (0.9 mb) Pasdarka dhe...

BOTIMET NË ANGLISHT

BOTIME NË MUZIKË

Përkthimet e At Justin Anthimiadhit

Mujori I, 2009

 SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. Επιτρέπεται ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only...

Mujori II

MUJORI II, i cili përmban shërbesat e ngjeshura të muajit dhjetor, ka shumë vjet që është bllokuar nga KOASh-i, mbasi përkthyesi e paraqiti për botim. Mbas refuzimit dhe bllokimit të Mujorit 2 dhe lirimit e largimit të At Justinit nga Shqipëria, Kryepeshkopi Anastas...

Mujori III, 2015

  SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only to reference the...

Mujori IV, 2016

SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. Επιτρέπεται ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only to reference the...

Mujori V, 2017

SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. Επιτρέπεται ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only to reference the...

Tekste liturgjike në faqen e KOASh-it

Botime të tjera liturgjike

Ungjijtë e të dielave, 1930 (Chani/Çani)

 Libri i plotë Ungjijtë e të Dielave në pdf [gra] (5.1 mb) Libri i ndarë në kapituj Ungjijte Mengjezore te se Dielave (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Joanit (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Mattheut (0.6 mb) Ungjijte Dielore pas Lukajt (0.5 mb) Ungjijte Dielore (0.4 mb)...

Versionet e Kishës Arbëreshe

Versione të Meshës së Joan Gojartit