fbpx

Përkthimet e para

Pesëdhjetore e Vogël, 1914

 Libri i plotë Pésedhjétoré é Vogél në pdf [tek] (0.3 mb) Pésedhjétoré é Vogél në pdf [gra] (2.3 mb) Libri i ndarë në kapituj në PDF Lenda é Libres (0.5 mb) Pashka é Madhé (0.6 mb) E Diéla é Shen Tomajt (0.3 mb) E Diéla é Myrreprursévé (0.2 mb) E Diéla é Ulokut (0.2...

Lutjesorja, 1914

 Lutjésorja në pdf [tek] Lutjésorja në pdf [gra]  Libri i ndarë në kapituj ne PDF Lenda é Libres (0.4 mb) Tingell I (0.4 mb) Tingell II (0.3 mb) Tingell III (0.3 mb) Tingell IV (0.3 mb) Tingell Terthor I (0.3 mb) Tingell Terthor II (0.3 mb) Tingell i...

Përkthimet e dyta

Uratore e Kishës Orthodokse, 1941

Uratore e Kishës Orthodokse, 1941

 Libri i plotë Uratore në pdf [gra] (10.2 mb) Libri i ndarë në kapituj Parëthënie (1.7 mb) Mbrëmësorja (0.6 mb) Shërbesa e Mëngjezit (1.0 mb) Shërbesa e Pesë Bukëve (0.06 mb) Shërbesa e Blatës (0.4 mb) Mesha e Shën Joan Gojartit (1.6 mb) Mesha e Shën Basilit të Math...

Kremtore e Kishës Orthodokse, 1947

 Libri i plotë Kremtore në pdf [gra] (12.2 mb) libri i ndarë në kapituj Parëthënie (0.05 mb) Lutje të Ndryshme (1.2 mb) Kanuni i Vogël i Shën Marisë (0.7 mb) Kanuni i Math i Shën Marisë (0.8 mb) Lutësorja (5.4 mb) Të Kremtet e Shtatorit (1.7 mb) Të Kremtet e Tetorit...

Triodi dhe Pesëdhjetorja, 1952

Triodi dhe Pesëdhjetorja, 1952

 Libri i plotë Triodi dhe Pesëdhjetorja në pdf [gra] (8.25 mb) Libri i ndarë në kapituj E Diela a Publikanit edhe Farisianit (0.2 mb) E Diela e Birit Prodik (0.3 mb) E Diela e te Lidhurave (0.3 mb) E Diela e Bardhe (0.2 mb) Pasdarka e Madhe (0.9 mb) Pasdarka dhe...

Botimet në anglisht

Botime në muzikë