Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης: “ΑΛΒΑΝΙΚΑΊ ΜΕΛΈΤΑΙ – Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌΝ, η τε του Γρηγορίου Αργυροκαστρίτου & η του Κων. Χριστοφορίδου, εξεταζομένη από γλωσσικής,  ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής διαλέκτου”.
Θεσσαλονίκη, 1933.

Evllogji Kurilla Llavrioti: “STUDIME SHQIPTARE – PËRKTHIMI I DHJATËS SË RE SHQIP, i Grigor Gjirokastritit dhe i Kostandin Kristoforidhit, shqyrtuar nga pikëpamja gjuhësore, interpretuese dhe dogmatike, si dhe mbi dialektin greko-shqiptar”.
Selanik, 1933.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF