Παναγιώτης Δ. Κουπιτώρης: Αλβανικαί μελέται: Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της γλώσσης και του έθνους των Αλβανών, 1879.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF