Andrea Llukani: “Si kusari thërres: Komenti i Liturgjisë Hyjnore të Joan Gojartit, Botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë 2010.

Libri në shfletues
Libri në pdf