Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης: "ΑΛΒΑΝΙΚΑΊ ΜΕΛΈΤΑΙ – Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌΝ, η τε του Γρηγορίου Αργυροκαστρίτου & η του Κων. Χριστοφορίδου, εξεταζομένη από γλωσσικής,  ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής...