Shkrime dhe përkthime, vëllimi 9 Historia e Shkrimit të Shenjtë (1870 e 1872) dhe Katër katekizma (1867 e 1872) Përgatitur për shtyp dhe paraqitur nga prof. dr. Xhevat LLoshi