DHJATA E VJETËR

© Shoqëria Biblike Shqiptare (2002)

Librat e Dhjatës së Vjetër në BIBLE.COM

Zanafilla
Eksodi
Levitiku
Numrat
Ligji i përtërirë
Jozueu
Gjyqtarët
Ruthi
1 i Samuelit
2 i Samuelit
1 i Mbretërve
2 i Mbretërve
1 i Kronikave
2 i Kronikave
Esdra
Nehemia
Ester
Jobi
Psalmet
Fjalët e urta
Predikuesi
Kantiku i Kantikëve
Isaia
Jeremia
Vajtimet
Ezekieli
Danieli
Osea
Joeli
Amosi
Abdia
Jona
Mikea
Nahumi
Habakuku
Sofonia
Hagai
Zakaria
Malakia

DHJATA E RE

© Shoqëria Biblike Shqiptare (2002)

Librat e Dhjatës së Re në BIBLE.COM

Mateu
Marku
Luka
Gjoni
Veprat e apostujve
Romakëve
1 e Korintasve
2 e Korintasve
Galatasve
Efesianëve
Filipianëve
Kolosianëve
1 e Thesalonikasve
2 e Thesalonikasve
1 e Timoteut
2 e Timoteut
Titit
Filemonit
Hebrenjve
Jakobi
1 e Pjetrit
2 e Pjetrit
1 e Gjonit
2 e Gjonit
3 e Gjonit
Juda
Zbulesa