DHIATA E VJETËR

Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020
© dr Stephen Etches

DHIATA E VJETËR E PLOTË SHFLETUES
DHIATA E VJETËR E PLOTË NË PDF
Librat e Dhiatës së Vjetër në PDF

Zanafilla
Dalja
Levetiku
Numërimet
Besëlidhja e ripërtërirë
Joshua
Gjyqtarët
1 i Samuelit
2 i Samuelit
1 i Mbretërve
2 i Mbretërve
Isaia
Jeremia
Ezekieli
Hoshea
Joeli
Amosi
Obadja
Jona
Mikeja
Nahumi
Habakuku
Cefanja
Hagai
Zakaria
Malahia
Psalmet
Fjalët e Urta
Jobi
Kënga e Këngëve
Ruta
Vajtimet
Koheleti
Esteri
Danieli
Ezra
Nehemija
1 i Kronikave
2 i Kronikave

DHIATA E RE

Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020
© dr Stephen Etches

DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHIATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhiatës së Re në PDF

Mateu
Marku
Luka
Gjoni
Veprat e Apostujve
Romakëve
1 Korintasve
2 Korintasve
Galacasve
Efesianëve
Filipianëve
Kolosianëve
1 Selanikasve
2 Selanikasve
1 Timoteut
2 Timoteut
Titi
Filemoni
Hebrenjve
Jakobi
1 e Pjetrit
2 e Pjetrit
1 e Gjonit
2 e Gjonit
3 e Gjonit
Juda
Apokalipsi