Select Page

Bibla sot

DHJATA E RE (CHC)

DHJATA E RE (CHC)

Dhjata e Re - Versioni CHC (2000) Dr. Vladimir Dervishi DHJATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHJATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhjatës së Re në HTML Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1...

DHIATA E RE (Së bashku)

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2007) LIBRAT E DHIATËS SË RE NË BIBLE.COM Mateu Marku Luka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit Filemonit...

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

DHIATA E VJETËR Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020 © dr Stephen Etches DHIATA E VJETËR E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E VJETËR E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Vjetër në PDF Zanafilla Dalja Levetiku Numërimet Besëlidhja e ripërtërirë Joshua...

BIBLA (ABS)

DHJATA E VJETËR © Shoqëria Biblike Shqiptare (2002) Librat e Dhjatës së Vjetër në BIBLE.COM Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Samuelit 2 i Samuelit 1 i Mbretërve 2 i Mbretërve 1 i Kronikave 2 i Kronikave Esdra Nehemia Ester...

APLIKACIONE

Aplikacioni “Bibla Shqip” Aplikacioni “Fjalët e Shpresës” Bibla Shqip (telefon, tablet dhe kompjuter)

Komentarë

Dhjata e Re, 1827

DHJATA E RE, 1827

DHJATA E RE, 1827

ME ALFABETIN E SOTËM Vangjel Meksi – Grigor Gjirokastriti Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Dr. Thoma Qendro © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Librat e Dhjatës së Re në BIBLE.COM Shënti Ungjilli i Mattheosë Shënti Ungjilli i Markosë Shënti Ungjilli i...

K. Kristoforidhi – Toskërisht

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868 (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Konstantinopol, 1868. Ndë shtypa-shkronjë të A. H. Bojaxhianit. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI ©...

DHIATA E RE, 1879

DHIATA E RE, 1879

DHIATA E-RE e Zotit dhe Shpëtimtarit t’ënë JISU KRISHT Kthyerë prej Elinishtesë Shqip Ndë të folë toskënisht © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (1998). DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF Truveza e...

TË BËRËTË, 1884

TË BËRËTË, 1884

TË BËRËTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

TË DALËTË, 1884

TË DALËTË, 1884

TË DALËTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

NOM I DYTË, 1884

NOM I DYTË, 1884

NOM I DYTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

FIALËT E URTA, 1884

FIALËT E URTA, 1884

FIALËT E URTA TË SOLLOMONIT (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Libri...

ISAIA, 1884

ISAIA, 1884

ISAIA (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Libri në formatin HTML (web...

K. Kristoforidhi – Gegërisht

DHIATA E RE, 1872

DHIATA E RE, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017) DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF TRUVEZA e gjithë Libravet Dhiatësë Re...

PSALTERI, 1872

PSALTERI, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2015) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF ME ALFABETIN ORIGJINAL Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte prei Konstantinit...

KRIESA, 1872

KRIESA, 1872

Përkthim i pabotuar i librit të parë të Biblës në variantin gegërisht. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2009) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

TË DALËTË, 1872

TË DALËTË, 1872

Përkthim i pabotuar në variantin gegërisht. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2009) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Fan S. Noli (Anglisht)

Versione dygjuhëshe

Audio: Timo Flloko

DHJATA E RE – Reciton Timo Flloko

Versioni CHC (2000) © Dr. Vladimir Dervishi LIBRAT NE AUDIO: Mateu, Marku, Lluka, Gjoni, Veprat, Romakëve, Korintasve (1), Korintasve (2), Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, Selanikasve (1), Selanikasve (2), Timoteut (1), Timoteut (2), Titit, Filemonit,...

Audio: Bekim Lumi

DHJATA E RE në gegërisht – Reciton Bekim Lumi

Përshtatën në gegërisht: Pastor Femi Cakolli & Bekim Lumi © TENDA, Prishtinë LIBRAT NE AUDIO: Mateu, Marku, Lluka, Gjoni, Veprat, Romakëve, Korintasve (1), Korintasve (2), Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, Selanikasve (1), Selanikasve (2), Timoteut...