Select Page

DHJATA E RE (CHC)

DHJATA E RE (CHC)

Dhjata e Re - Versioni CHC (2000) Dr. Vladimir Dervishi DHJATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHJATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhjatës së Re në HTML Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1...

DHIATA E RE (Së bashku)

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2007) LIBRAT E DHIATËS SË RE NË BIBLE.COM Mateu Marku Luka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit Filemonit...

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

DHIATA E VJETËR Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020 © dr Stephen Etches DHIATA E VJETËR E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E VJETËR E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Vjetër në PDF Zanafilla Dalja Levetiku Numërimet Besëlidhja e ripërtërirë Joshua...

BIBLA (ABS)

DHJATA E VJETËR © Shoqëria Biblike Shqiptare (2002) Librat e Dhjatës së Vjetër në BIBLE.COM Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Samuelit 2 i Samuelit 1 i Mbretërve 2 i Mbretërve 1 i Kronikave 2 i Kronikave Esdra Nehemia Ester...

APLIKACIONE

Aplikacioni “Bibla Shqip” Aplikacioni “Fjalët e Shpresës” Bibla Shqip (telefon, tablet dhe kompjuter)