Select Page

Category: BIBLA SOT

DHIATA E RE (Së bashku)

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2007) LIBRAT E DHIATËS SË RE NË BIBLE.COM Mateu Marku Luka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2...

Read More

BIBLA ME SHËNIME (ECM)

DHIATA E VJETËR Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020 © dr Stephen Etches DHIATA E VJETËR E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E VJETËR E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Vjetër në PDF Zanafilla Dalja Levetiku...

Read More

BIBLA (ABS)

DHJATA E VJETËR © Shoqëria Biblike Shqiptare (2002) Librat e Dhjatës së Vjetër në BIBLE.COM Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Samuelit 2 i Samuelit 1 i Mbretërve 2 i Mbretërve 1 i...

Read More

APLIKACIONE

Aplikacioni “Bibla Shqip” Aplikacioni “Fjalët e Shpresës” Bibla Shqip (telefon, tablet dhe kompjuter)

Read More
Loading