DHIATA E RE e zotit edhe shëlbuesit t’ynë IESU – KRISHTIT
Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte, 1872.

Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017)

DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHIATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhiatës së Re në PDF

TRUVEZA e gjithë Libravet Dhiatësë Re
Shenjti Ungjill mbas Mattheut
Shenjti Ungjill mbas Markut
Shenjti Ungjill mbas Lukësë
Shenjti Ungjill mbas Gjionnit
Punët’ e Apostujvet
Letëra e Apostullit Paul mbë Romanët
Letëra e Apostullit Paul mbë Korinthianët I
Letëra e Apostullit Paul mbë Korinthianët II
Letëra e Apostullit Paul mbë Galatianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Efesianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Filippianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Kolossianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Thessalonikanët I
Letëra e Apostullit Paul mbë Thessalonikanët II
Letëra e Apostullit Paul mbë Timothenë I
Letëra e Apostullit Paul mbë Timothenë II
Letëra e Apostullit Paul mbë Titonë
Letëra e Apostullit Paul mbë Filemonë
Letëra e Apostullit Paul mbë Hebrejt
Letëra e Përgjithëshime e Apostullit Iakob
E përgjithëshimeja letër’ e parë e Apostullit Pietër
E përgjithëshimeja letër’ e dytë e Apostullit Pietër
E përgjithëshimeja letër’ e parë e Apostullit Gjionn
E përgjithëshimeja letër’ e dytë e Apostullit Gjionn
E përgjithëshimeja letër’ e tretë e Apostullit Gjionn
E përgjithëshimeja letër’ e Apostullit Iudë
Sbulesa e Gjionn Hyj-ditunit