ME ALFABETIN E SOTËM

Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017)

DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHIATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhiatës së Re në PDF

TRUVEZA e gjithë Libravet Dhiatësë Re
Shenjti Ungjill mbas Mattheut
Shenjti Ungjill mbas Markut
Shenjti Ungjill mbas Lukësë
Shenjti Ungjill mbas Gjionnit
Punët’ e Apostujvet
Letëra e Apostullit Paul mbë Romanët
Letëra e Apostullit Paul mbë Korinthianët I
Letëra e Apostullit Paul mbë Korinthianët II
Letëra e Apostullit Paul mbë Galatianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Efesianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Filippianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Kolossianët
Letëra e Apostullit Paul mbë Thessalonikanët I
Letëra e Apostullit Paul mbë Thessalonikanët II
Letëra e Apostullit Paul mbë Timothenë I
Letëra e Apostullit Paul mbë Timothenë II
Letëra e Apostullit Paul mbë Titonë
Letëra e Apostullit Paul mbë Filemonë
Letëra e Apostullit Paul mbë Hebrejt
Letëra e Përgjithëshime e Apostullit Iakob
E përgjithëshimeja letër’ e parë e Apostullit Pietër
E përgjithëshimeja letër’ e dytë e Apostullit Pietër
E përgjithëshimeja letër’ e parë e Apostullit Gjionn
E përgjithëshimeja letër’ e dytë e Apostullit Gjionn
E përgjithëshimeja letër’ e tretë e Apostullit Gjionn
E përgjithëshimeja letër’ e Apostullit Iudë
Sbulesa e Gjionn Hyj-ditunit

ME ALFABETIN ORIGJINAL

DHIATA E RE e zotit edhe shëlbuesit t’ynë IESU – KRISHTIT
Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte, 1872.

DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHIATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhiatës së Re në PDF

Truveza e ģiθę Ĺĭbravet Δiătęsę Rē (0.05 MB)
Senti Unģil mbas Matθeut (3.5 MB)
Senti Unģil mbas Markut (1.6 MB)
Senti Unģil mbas Lukęsę (2.6 MB)
Senti Unģil mbas Ġionnit (1.9 MB)
Punęt’ e Apŏstuyvet (2.6 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Romanęt (1.0 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Korinθianęt I (1.0 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Korinθianęt II (0.7 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Galatianęt (0.4 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Efesianęt (0.4 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Filippianęt (0.3 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Kolossianęt (0.3 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Θessalonikanęt I (0.2 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Θessalonikanęt II (0.1 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Timoθenę I (0.3 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Timoθenę II (0.2 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Tĭtonę (0.1 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Filemonę (0.1 MB)
Ĺětęra e Apŏstulit Paul mbę Hebreyt (0.8 MB)
Ĺětęra e Pęrģĭθęsimę e Apŏstulit Iakŏb (0.3 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e parę e Apŏstulit Pietęr (0.3 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e düte e Apŏstulit Pietęr (0.2 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e parę e Apŏstulit Ġionn (0.3 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e düte e Apŏstulit Ġionn (0.05 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e tretę e Apŏstunit Ġionn (0.05 MB)
E pęrģĭθęsimeya ĺetęr’ e Apŏstulit Iudę (0.1 MB)
Sbuĺesa e Ġionn Hüy-dĭtunit (1.2 MB)