© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2007)

LIBRAT E DHIATËS SË RE NË BIBLE.COM

Mateu
Marku
Luka
Gjoni
Veprat
Romakëve
1 Korintasve
2 Korintasve
Galatasve
Efesianëve
Filipianëve
Kolosianëve
1 Selanikasve
2 Selanikasve
1 Timoteut
2 Timoteut
Titit
Filemonit
Hebrenjve
Jakobi
1 Pjetri
2 Pjetri
1 Gjoni
2 Gjoni
3 Gjoni
Juda
Zbulesa