DHIATA E VJETËR

Dhjata e Vjetër
Libri i plotë

Dhjata e Vjetër (ABS, 1994)

Libri i ndarë në kapituj :

Zanafilla
Eksodi
Levitiku
Numrat
Ligji i përtërirë
Jozueu
Gjyqtarët
Ruthi
1 i Mbretërve (1 i Samuelit)
2 i Mbretërve (2 i Samuelit)
3 i Mbretërve (1 i Mbretërve)
4 i Mbretërve (2 i Mbretërve)
1 i Kronikave
2 i Kronikave
Esdra
Nehemia
Ester
Jobi
Psalmet
Fjalët e urta
Predikuesi
Kantiku i Kantikëve
Isaia
Jeremia
Vajtimet
Ezekieli
Danieli
Osea
Joeli
Amosi
Abdia
Jona
Mikea
Nahumi
Habakuku
Sofonia
Hagai
Zakaria
Malakia

DHIATA E RE

Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020
© dr Stephen Etches

DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHIATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhiatës së Re në PDF

Mateu
Marku
Luka
Gjoni
Veprat e Apostujve
Romakëve
1 Korintasve
2 Korintasve
Galacasve
Efesianëve
Filipianëve
Kolosianëve
1 Selanikasve
2 Selanikasve
1 Timoteut
2 Timoteut
Titi
Filemoni
Hebrenjve
Jakobi
1 e Pjetrit
2 e Pjetrit
1 e Gjonit
2 e Gjonit
3 e Gjonit
Juda
Apokalipsi