Dhjata e Re – Versioni CHC (2000)
Dr. Vladimir Dervishi

DHJATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHJATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhjatës së Re në HTML

Mateu
Marku
Lluka
Gjoni
Veprat
Romakëve
1 Korintasve
2 Korintasve
Galatasve
Efesianëve
Filipianëve
Kolosianëve
1 Selanikasve
2 Selanikasve
1 Timoteut
2 Timoteut
Titit
Filemonit
Hebrenjve
Jakobi
1 Pjetri
2 Pjetri
1 Gjoni
2 Gjoni
3 Gjoni
Juda
Zbulesa