Mateu

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 

Marku

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16

 

Lluka

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 

Gjoni

1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17   18  19   20  21

 

Veprat

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 

Romakëve

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 

Korintasve (1)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 

Korintasve (2)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 

Galatasve

1  2  3  4  5  6

 

Efesianëve

1  2  3  4  5  6

 

Filipianëve

1  2  3  4

 

Kolosianëve

1  2  3  4

 

Selanikasve (1)

1  2  3  4  5

 

Selanikasve (2)

1  2  3

 

Timoteut (1)

1  2  3  4  5  6

 

Timoteut (2)

1  2  3  4

 

Titit

1  2  3

 

Filemonit

1

 

Hebrenjtë

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 

Jakobi

1  2  3  4  5

 

Pjetri (1)

1  2  3  4  5

 

Pjetri (2)

1  2  3

 

Gjoni (1)

1  2  3  4  5

 

Gjoni (2)

1

 

Gjoni (3)

1

 

Juda

1

 

Zbulesa

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22