FJALËT E URTA (komentar), Rruga e Paqes, 2020.

 

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF