Shkëputur nga Dhjata e Re (CHC).
Dr. Vladimir Dervishi

TEKSTI NË SHFLETUES
TEKSTI NË PDF