KORRIK

1. – Shen-Anargjendet dhé çudibêresit Kosma dhé Damian.
2. – Rob’ é Çemuar é Shen-Marise ne Vlahérne.
3. – Yakinth deshmori; Anatoli, kryépéshkop’ i Kostantinopojes.
4. – Andréa i Krétes, Jérosolymiti.
5. – Athanas’ i Athonit, Lampadoj çudibêresi, oshenare.
6. – Sisoj’ i Math, oshenar.
7. – Thomaj i Malèse. Deshmorja é Madhé Kyriakè.
8. – Deshmor’ i Math Prokop.
9. – Pankrat’ hiérodeshmori, péshkop’ i Tauroménise ne Sicilì.
10. – 45 Deshmoret te Nikopojes n’ Arménî.
11. – Eufémia Deshmor’ é Madhé.
12. – Prokli dhé Hilarioni, deshmore.
13. – Mblédhja é Kryé-êngjellit Gabriél. Stéfan Sabbaïti oshenar.

 

E DIÉL’ E SHENT-ATERVÉ

qe u-mblodhe ne 6 Synodét Ekuméniké. (Qe préj 13-19 Korrik.)
(Shih per kendimé, té Viéshta II.)

14. – Apostulli Akyla, Joséf’ i Sélénikut.
15. – Kéryk dhé Julita, Deshmore.
16. – Athénogén hiérodeshmori.
17. – Marina Deshmor’ é madhé.
18. – Emiliana deshmoré.
19. – Marina, é-motr’ é Basilit te Math. Diu oshenari.
20. – Profét’ i lavderuar Elia Thésbiti.

 

PERLESHORÉ. – TINGELL IV.

Engjelli mé trup, stoli’ é Profétevé, Pareréndesi dyte i ardhjés se Krishtit, qe i dergoj se-larti hirin Elishéut, dbon semundjéra dhé spastron léproshe; perandaj dhé atyrévé qe é ndéronje u buron shrimé.

21. – Syméon dhé Joan, oshenare.
22. – Maria Madaléna myrrepruresja dhé isapostullé.

 

PERLESHORÉ. – TINGELL II.

Krishtit qe lindi per nè préj Virgjeréshes, ô Marî Madalén’ é ndéruar, i véjé pas, dyké ruajtur porosite dhé ligjat é tij; perandaj sot dyké krémtuar kujtimin tênt te shénte, marrim mé lutjét é tua zgjidhjé mekatésh.

23. – Foka hiérodeshmori. Proféti Jézékiél.
24. – Krishtina Deshmor’ é Madhé.
25. – Fjétja é Shen-Annes, nênes se Shen-Marise.
26. – Shen é Prémtja oshenaré dhé deshmoré. Hermolà Hérmipp dhé Hermokrat, hiérodeshmore.

 

Perleshoré é se Shéntes.

TINGELL I.

Dyké u-perpiékur pas émerit tênt, trashegové per banim bésen qe kishé, ô é Prémté athloforé; perandaj perdérth sherimé dhé nermjéton per shpirtét tona.

27. – Shen Pantélimoni, Deshmor’ i Math dhé Sherimtar.

 

PERLESHORÉ. – TINGELL III.

Athlofor dhé sherimtar Shen-Pantélimon, nermjétô tè Pérendia meshireploté qe t’ u-fale shpirtévé tona perdellimin é math.

28. – Prohor, Nikanor, Simon dhé Parména, Apostuj dhé Diaker.
29. – Kallinik Deshmori. Théodota deshmorja.
30. – Sila, Siluan, Kréscént, Epainét dhé Andronik préj 70 Apostujvé.
31. – Eukocim’ i Dréjte.