Librë e Shërbesave të Shënta të Kishës Orthodoxe
Këthyer nga Gërqishtia
Prej Priftit Orthodox FAN S. NOLI
Boston. Mass., 1909  

LIBRI NË SHFLETUES
Libri i plotë ne PDF
Libri i ndarë në kapituj

Libra Përmban (0.1 MB)
Mbrëmësore (0.6 MB)
Shërbes’ e Mëngjezit (1.2 MB)
Regullimi i ‘Blatës së Hyjëshme (1.0 MB)
Mesh’ e Perëndishme e Atit Tonë Nërmiet Shëntorët Joan Gojartit (2.5 MB)
Pagëzimi (1.2 MB)
Martesa (1.0 MB)
Shërbesa e Rrëfimit (0.2 MB)
Shërbesa e Prëhjes (0.9 MB)
Shërbes’ e Bekimit të Vogël të Ujit (0.6 MB)
Hymne të Ngjalljes më Tetë Tingëjtë Prej Lutjesores (1.7 MB)
Zbritësoret që Këndohen më Tërë Motin (1.2 MB)
Fialor i Termave të Kishës (0.1 MB)