Liturgy and Catechism of the Eastern Orthodox Church in Albanian and English
Translated by Bishop F.S.NOLI
Published by
The Albanian Orthodox Church in America
Boston, Massachusetts, 1955

Mesha dhe Katekizma e Kishës Orthodokse Lindore Shqip dhe Inglisht
E Përkëtheu Peshkop F.S. NOLI
E Botoj
Peshkopata Orthodokse Shqiptare e Amerikës
Boston, Massachusetts, 1955

 

Libri në shfletues
LIBRI I PLOTË NË pdf