Lutjesorja
E Kthyer nga Gerqishtja
Prej Priftit Orthodox F.S.NOLI
Boston. Mass., 1914

Libri në shfletues
Lutjésorja në pdf [tek]
Lutjésorja në pdf [gra]
Libri i ndarë në kapituj ne PDF

Lenda é Libres (0.4 mb)
Tingell I (0.4 mb)
Tingell II (0.3 mb)
Tingell III (0.3 mb)
Tingell IV (0.3 mb)
Tingell Terthor I (0.3 mb)
Tingell Terthor II (0.3 mb)
Tingell i Rénde (0.2 mb)
Tingell Terthor IV (0.3 mb)
Dergimesoré dhe Lavdira Mengjézoré (0.3 mb)
Kanuni i Vogel (0.4 mb)
Kanuni i Math (0.3 mb)
Lista é Ndihmetarevé (0.2 mb)

Lutjesorja, 1914 në HTML

Tingell I
Tingell II
Tingell III
Tingell IV
Tingell Terthor I
Tingell Terthor II
Tingell i Rénde
Tingell Terthor IV
Dergimesoré dhe Lavdira Mengjézoré
Kanuni i Vogel
Kanuni i Math
Lista é Ndihmetarevé