MAJ

1. – Proféti Jérémia.
2. – Nigritja é lipsanit te Thanasit te Math.

 

PERLESHORÉ. – TINGELL III.

Shtylle u-trégové Orthodoxié, dhé mpshtété Kishen mé dogma te hyjeshmé, ô Kryéprift Thanas; Sé dyké leçitur Birin te bashkeqênurshme mé Atin, é turperové Arion. Ate oshenar, lutiu Kirshtit Pérendise te na dhuroje perdellimin é math.

3. – Deshmoret Timothè dhé Maura.
4. – Pélagia deshmoré.
5. – Iréna Deshmor’ é Madhé.
6. – Iob Polyathli.
7. – Kujtimi i shenjes se Kryqit qe u-duk ne qiéll te Jérusalémit.
8. – Apostull’ i shénte dhé Ungjillori Joan Théologu. Arsén’ i Math.
9. – Isaïa Proféti. Kristofor deshmori.
10. – Simon Apostull Zélloti.
11. – Thémélim’ i Kostantionpojes. Moq Hiérodeshmori.
12. – Epifan, Péshkop’ i Kypres, Gérman, kryépéshkop’ i Kostantionpojes.
13. – Glycéria deshmoré.
14. – Isidor deshmor i Chios.
15. – Pahom’ e Math. Achill çudibêresi, kryépéshkop’ i Larisses.
16. – Théodor oshenar’ i Shenteruar.
17. – Apostujte Andronik dhé Junia.
18. – Piéter, Dionis, Krishtine, Andrè, Paul, Bénédim, Paulin dhé Hérakléu, deshmoret.
19. – Patriq Hiérodeshmori, peshkop’ i Bruses, dhé shoket é tij.
20. – Thalélé Deshmori.
21. – KOSTANTINI DHÉ HÉLÉNA, MBRÉTERIT É MEDHÉJ DHÉ ISAPOSTUJTE.

 

MENGJÉS.

Pas Pérendia eshte Zoti, Perleshorja:

 

TINGELL T. IV.

Si pâ ne qiéll shtypin’ é kryqit tênt, ô Zot, dhé priti ftimin si Pauli jo préj njérezish, Apostulli yt nemést te mbrétervé, t’ a dhâ ne dore qytétin mbréteror; te cilin ruaj-é gjithenje me paqe, mé nermjétimét é Hyjlindesés, i vétem njéridashes.

Qe préj dialerise s’ imé; Parevark:

E lartesova te zgjédhurin é popullit t’ im, gjéta Davidin Sherbetorin t’ im, é léva mé vajin t’ im te shénte.

 

UNGJILL’ I MENGJÉZIT.

(Shih Ungjillin é Méshes se Shen-Spiridonit, 12 Dhjétor.)

Psalm 51 pa zê. Lavdî: Mé nermjétimét é Théoshtéptevé, Tanî: Mé nermjétimét é Hyjlindesés, Perdellyés, perdellè-me:

 

TINGELL II.

Kujtim’ i Kostantinit piosh si nje myrre é zbrazur na lindi sot: sé desheroj Krishtin dhé kortémnoj idhullat, dyké i ngritur kishe atî qe u-kryqesua per nè; dhé ner qiéjte fitoj kuroren é shpréses.

 

Dergimesoré.

Pas: Tis Mathités sinélthomén.

S’ é mori préj njérezish shtétin mbéteror, po préj hiri te pérendishme nga qiélli, Kostantin’ i Math mé Elénen; dhé shekon tropén’ é hyjeshmé te Kryqit te shkelqéje; perandaj, si i mundi mé’ tê armiqte, é prishi rréjtjén é idhullavé, dhé forcoj ne bote bésen orthodoxé.

 

LAVDERIMÉ.

Pas: O tu paradoksu thavmatos.

Gezohu, i gjithurte Kostantin, Orthodoxié burim, qe vadit gjithenje mé ujerat é embela, têre dhéne. Gezohu, ô rênje, préj se ciles mbin péma qe ushqén Kishen é Krishtit. Gezohu, ô mburjé é lavderuar é atervé, i pari mbrét i Krishtére; Gezohu, gaz’ i bésnikevé.

Mbrét’ i kriéses, ô Kostantin, dyké pareshikuar zemren têndé te bindurshmé, te gjuan mé aresim ty qe mbaheshé préj genjéshtres; dhé si ndriti mendjén têndé mé dijat é piététit, te rreféu ne bote te shkelqyér si diéll, qe dergon shkelqimé véprash te hyjeshmé, ô i lavderuar.

Prité mesimét é Zotit Krisht, si dhê i zgjédhur, ô é lavderuare, mbivé péme te mira préj véprash te virtyteshmé dhé mendjét tona, ô Elén’ é urte, i ushqén mé imitimin’ é siélljés s’ até; andaj po lusim plot mé gas sot kujtimin tênt, dyké krémtuar.

Lévé, ô Krisht, çuditerisht, mé vaj ngazellimi Kostantinin dhé Hélénen, piésetaret é tu, qe urréjtin genjéshtren dhé desheruan bukurine têndé dhé per mbréterine têndé te qiéllshmé i vléresové ata qe mbréteruan mé piétét, ô Fiale, permi dhéne mê pare mé hirin tênt.

 

LAVDI. – TINGELL T. IV.

Mbrét’ i mbrétervé dhé Pérendî, qe stolis te vyérit mé dhurata te pasura, si Paulin é kujtuarshim, mé anen é Kryqit ty, ô Kostantin, te roberoj, dyké thêne; Mé anen é keti mund-i armiqté é tu; te cilin é kerkové dhé é gjété mé nênen é pérendishmé siç desheronjé dhé i mundé ploterisht. Bashke mé’ tê pra lutu-i te vétemit njéridashes per mbréterit orthodoxe dhé ushterine Kristofilé dhé per gjith’ ata qe krémtojne kujtimin tênt mé bése qe te shpetohémi préj ç’ dô zemerimi.

Tanî: E se Krémtés qe te biére atê dite nga Péntékostari. Doxologjî é Madhé. Perleshor’ é Shéntit.

 

MÉSHE.

Shkurtoré. Pas: I parthénos.

Kostantini sot mé Shen-Elénen t’êmen, Kryqin nxiérin ne shésh, drurin é gjithndéruar, qe eshte turp’ i Judéjvé me gjithe boten, édhé arme mbrétersh bésnike kunder armiqvé; sé per névé u-trégua shenj’ é madhé dhé é frikeshmé ner lufterat.

 

APOSTULL.

Ne têre dhéne dolli fial’ é tij. Qiéjte trégojne lavdî Pérendié.
Kendimi préj Aktévé t’ Apostujvé.

M’ atô dit, Agripppa mbréti i tha Paulit: Te permétohét te flaç per vétén têndé. Atehéré Pauli mprohéj, dyké ndére doren: Ték po shkonja, ô mbrét, ne Damask mé véta pas dhé délégata préj Kryépriftijvé, pashe ne més te dites te me rréthoje nje drite mê é shkelqyér sé é diéllit mua dhé ata qe ishin bashke mé mua. Dhé si rame te gjithe mbi dhé, degjova nje zê qe me flisté é me théshté me dialéktin hébraisht; Saul, Saul persé me ndiék? eshte kéq per ty te shkélmosh gjêmbat. Dhé une thashe; Cili jé ti, ô Zot? Dhé ay tha; Une jam Jésuj, te cilin ti ndjék. Po ngréhu dhé qendrô mi kêmbet é tua; sé perandaj t’ u-çfaqa qe te te dorezoj sherbetor dhé deshmor per sa pè, dhé per sa do te çfaqém, dhé te zgjodha préj popullit dhé préj kombévé, ne te cilet po te dergoj tanî t’ u hapesh syte qe te kthéhén nga érresira té drita dhé nga pushtéti i Satanit té Pérendia dhé te marrin ndjése mekatésh dhé piése préj te shenteruaravé mé bésen té mua; Perandaj, ô mbrét Agrippe, nuk u-bêra i pa-bindur té vizioni préj qiéllit; po mê pare ne Damask dhe ne Jérusalém, dhé me têre vendin é Judése dhé ner kombét, lajmerova te péndohén é te kthéhén té Pérendia, dyké bêre vépra te vyéra péndimi.

 

UNGJILL (PAS JOANIT).

(Shih Ungjillin é Mengjézit te Shen-Spiridonit, 12 Dhjétor.)

Ne Veçan: Ta ka hié.

 

Kungatoré.

Per kujtim t’ améshuar do te jéte i dréjti.

Ne vent te Pame driten, thuaj Shkurtorén: Kostantini sot.

22. – Basilisk deshmori.
23. – Mehill Konfésori, péshkop’ i Synnadévé.
24. – Syméon oshenari i Malit te Çudiçim.
25. – Gjétja é Tréte é Kréjt te Çemuar te Pareréndesit.
26. – Karpi, nje nga 70 Apostujte.
27. – Hélladi hiérodeshmori.
28. – Eutych hiérodeshmori, péshkop’ i Méliténes.
29. – Théodosia deshmoré.
30. – Isaak oshenari, iguméni i monastérit te Dalmatevé.
31. – Erméu deshmori.