MARS

 

 

1. – Eudokia oshe-deshmoré.
2. – Hésyk deshmori.
3. – Eutrop, Kléonik dhé Basilisk deshmore.
4. – Gérasim, oshenari i Jordanit.
5. – Konon deshmori.
6. – 42 Deshmoret é Amorit.
7. – Péshkopet é Kérsones dhé Hiérodeshmoret Basilè, Efraim, Eugén, Kapiton, Aithér, Agathodor, dhé Elpid.
8. – Théofylakt Konfésori, péshkop i Nikomédise.
9. – Dyzét Deshmoret qe deshmuan ne qytét te Sébastise.

 

PERLESHORÉ. – TINGELL IV.

 

 

Per mundimét é Shentorevé, qe pesuan per ty, lé te te vije kéq, ô Zot, dhé shérô-i gjithe dhêmbjét tona, te lutémi, ô njéridashes.

10. – Kodrat deshmori dhé soket é tij.
11. – Sofron, kryépéshkop’ i Jérusalémit.
12. – Théofan Konfésori.
13. – Ngritja é lipsanévé te Nikéforit te Kostantinopojes.
14. – Bénédikt oshenari.
15. – Agapi dhé shtate shoket é tij Deshmore.
16. – Sabin deshmori. Kristodul i Patmos.
17. – Aléksi, njériu i Pérendise.
18. – Kyrill, kryépéshkop’ i Jérusalémit.
19. – Krysanth dhé Daria, deshmoret.
20. – Aterit oshenare qe u-vrane té monastér’ i Shen-Sabbes.
21. – Jakob oshenar Konfésori.
22. – Basil hiérodeshmori, prift’ i kishes s’ Angoranevé.
23. – Nikon osh-deshmori dhé 199 dishépujt’ é tij.
24. – Parekrémt’ é Ungjillezimit. Artémon, péshkop’ Séleukise se Pisidise.
25. – UNGJILLEZIMI I ZONJES SE PERMISHÉNTE, HYJLINDESÉS DHÉ GJITHMONVIRGJERES MARÎ.

 

MENGJÉS.

 

 

Pas Pérendia eshte Zoti, Perleshorja tri hére:

 

TINGELL IV.

 

 

Sot eshte kréj’ shpetimit tone dhé çfaqja é myshtérit te qemoteshme; i Bir’ i Pérendise bêhét i Bir’ i Virgjeréshes dhé Gabriéli hirin ungjillezon. Perandaj dhé né mé atê lé t’ i thrésim Hyjlindesés; Gezohu, ô Hirploté; Zoti eshe bashke mé ty.

Qe préj dialerise s’ imé. Parevark:

Ungjillezoni dite pas dité shpetimin é Pérendise s’ one.

 

UNGJILL’ I MENGJÉZIT.

 

 

(Shih té Hyrja é Shen Marise, 21 Viéshte III). Psalm 51 pa zê. Lavdî é Tanî: Mé nermjétimét é Hyjlindesés. Perdellyés, perdellè-me:

 

TINGELL II.

 

 

Gabriéli ungjillezon hirplotén sot; Gezohu, ô Vajze é panuseruar dhé é pamarrtuar; mos u-çudit per fytyren t’ imé te huaj, as mos kij frike; jam kryé-êngjelli; gjarperi nje hére genjéu Even; po tanî te ungjillezoj gazin; dhé to te mbétésh Virgjeréshe dhé do te lindesh Zotin, ô é kulluar.

 

Zbritesoré:

ANIKSO TO STOMA MU.

 

 

I. Do t’ a çél gojen, dhe do t’ me rrafshohét mé shpirt, dhé fiale do t’ i thom Mêmes mbréteréshe, dhé do te dukém te krémteroj buzeqéshur, dhé do t’ kendoj i gezuar çudirat é saj.

III. O Hyjlindesé, né kengetoret é tû, qe po mbildhémi me nje shoqerî shpirtoré, shigurô-na, si burim i gjalle dhé i pasosur, dhé me lavdine têndé te hyjeshmé vléresô-na per kurore lavdié.

IV. Ay qe rri mé lavdî mi fron Hynié, ne nje rè te léhte, ardhi Jésuj i permihyjeshme dhé mé pellêmben é pamplakur shpetoj ata qe therrésin; Lavdî, ô Krisht, fuqise s’ até.

V. U-çudit gjithesia préj lavdise s’ até se hyjeshmé; sé ti, ô Virgjerésh’ é pamarrtuar, paté nde gjî Pérendin’ é te gjithevé dhé lindé Bir pa-mot duké u dhuruar shpetimin gjith’ atyré qe te hymnojne.

VI. Thirri, dyké pareshtypur varrimin é triditeshme Proféti Jona, kur faléj ne baléne; Shpetô-me préj prishjés, ô Jésu mbrét’ i fuqivé.

VII. Nuk adhuruan kriésen Hyjmendesit, po Kriétarin; dhé, duké shkélur burrerisht frikesimin é zarrit. mé gas kendonin: I permi-hymnuar Zot dhé Pérendi é Atervé, i békuar jé.

VIII. Degjô, ô Vajze virgjerésh’ é kulluar; lé te thote Gabriéli mendimin é te Lartit te viéter é te vertéte. Bêhu gatî per te pritur Pérendine; se mé anen têndé i panxêni do t’ kuvendoje mé njérezit; perandaj mé gas therrés: Békoni Zotin, ju gjithe véprat é Zotit.

 

KÊNGA IX.

 

 

Ungjillezô, ô dhé, gas te math; kendoni, ô qiéj, lavdin’ é Pérendise.

Dore profani te mos é préke arken é shpirteshmé te Pérendise; po buze bésnikesh lé te therrésin mé ngazellim zêrin é Engjellit, dyké i kenduar pa pushim Hyjlindesés: Gezohu, ô Hirploté; Zoti eshte bashke mé ty.

Ungjillezô … (thuhét dhé mé gjithe te tjérat.)

Zuré Pérendine permi mendim, dyké kaperxyér ligjat é natyres, ô Vajze. Sé me te lindur shpetové nga mundimét é nênavé; perandaj méritové te degjosh: Gezohu, ô Hirploté; Zoti eshte bashke mé ty.

Si buron qumusht, ô Hyjlindes’ é kulluar; gjuhe njériu nuke munt te thote: sé trégové gjê te huaj per natyren, qe kaperxén kufit’ é lindjés se zakoneshmé; perandaj méritové te degjosh: Gezohu, ô Hirploté; Zoti eshte bashke mé ty.

Myshtikerisht flitét per ty tè Shkripturat é shénta, ô Nên’ é te Lartit; sé Jakobi, dyké pare qemoti nje shkalle qe te symbolizonté, tha; kio eshte théméli’ é Pérendise; perandaj méritové te degjosh: Gezohu, ô Hirploté; Zoti eshte bashke mé ty.

Daniéli te quan mal mendor; Prindéshe Pérendié Isaïa, Gédéoni te shekon si luath te korrur; Davidi si békim; tiateri si porte, dhé Gabriéli te therrét; Gezohu, ô Hirploté; Zoti eshte bashke mé ty.

Zbritesoré: Ungjillezô …

Dore profani …

 

Dergimesoré.

 

 

Kryétari i Fuqivé Engjellové u-dergua préj Pérendise se Terefuqishmé té Virgjerésh’ é Kulluar t’ i ungjillezoje nje çudî te myshtérshme; sé Pérendia do linde si foshnje préj saj per te shpetuar gjithe gjindjén njérezoré: Ungjillezoni, ô popuj, perlindjén é botes.

Gezohu, ô Hyjlindesé, çperblim i mallkimit t’ Adamit; gezohu, ô é ndéruar Nên’ é Pérendise; gezohu, ô férre é shpirteshmé; gezohu, ô lampadé; gezohu, ô fron; gezohu, ô shkalle dhé porte; gezohu, ô qéré é hyjeshmé; gezohu, ô ré é léhte; gezohu, ô tempull; gezohu, ô shtêmbe é gjitharte; gezohu, ô mal; gezohu, ô ténde dhé tryése; gezohu, ô shpetim i Eves.

 

LAVDERIME.

TINGELL I. – PAS: «TON OURANION».

 

 

Préj arkavé qiélloré Gabriéli fluturoj dhé qendroj ne Nazarét té Marî Virgjerésha, dyké i thirrur Gezohu, sé do lindesh nje bir, mê te viéter sé Adamin, kryétar te botes dhé shpetimtar per sa therrésin, Gezohu Marî.

Gabriéli Virgjeréshes ungjillezim i sjéll préj qiéllit dhé i therrét Gezohu, sé do t’ lindesh atê qe s’ é nxê bota dhé do te kish per Bir atê qe lindi préj Atit para dritesjéllesit.

Fial’ é améshuar é Atit te paniseshme, pa u-ndare se larti, tanî ka zbritur poshte, nga meshira é pertéjshmé per nè qe shkame per-dhè, dhé si u-vésh mé varferin’ é Adamit, mori fytyre te huaj per ‘tê.

Ay qe lindi préj Atit para jétevé, u-çfaq ne bote préj Nêné é permiqênurshmja Fiale; mori fytyre robi dhé u-vésh mé trup, dyké mbétur prape Pérendî; dhé Adamin perserit ne gjî te Virgjeréshes Marî qe é lint.

 

LAVDI É TANI. – TINGELL II.

 

 

Myshtéri para jéteve zbulohét sot dhé i Bir’ i Pérendise bêhét Bir njériu qe, dyké piésetuar préj mê se liges, te na ape préj mê se mires; u-genjyé qemoti Adami, dhé nuk u-bê Pérendî mé gjithe qe desheroj; Pérendia bêhét njérî qe t’ a trajtoje Adamin si Pérendî. Lé te ngazellohét kriésa, lé te vallézoje natyra, sé Kryé-êngjelli rri perpara Virgjeréshes mé frike dhé i siéll lajmerimin Gezohu. O Pérendia jone qe u-bêré njérî nga meshira, lavdî me ty.

 

MÉSHE.

 

 

Shpetô-na, ô Bir’ i Pérendise, qe u-misherové per nè …

 

Hyrtoré.

Ungjillezoni dite pas dité shpetimin é Pérendise. Shpetô-na …

 

SHKURTORÉ: TINGELL T. IV.

«Ti ipermaho».

 

 

Perluftéshes généralé kênget mundesé,
Si perhirim qe u-çperbléva préj tmérrévé,
Qytéti yt po te pershkruaj, ô Virgjeréshe.
Po sikunder kè fuqî te paluftuarshme,
Préj çfaredô rézikesh shpetô-me,
Qe te te therrés: Gezohu, ô Nusé é panuseruar.

 

APOSTULL.

 

 

Shpirti im madheston Zotin.
Sé hodhi syrin mi perunjesin’ é sherbetorés se tij.
Kendimi préj Létres se Paulit ner Hébréjte.

Vellézer, ay qe shenteron … (Shih tè Libr’ é Méshes, f. 175)

 

UNGJILL (PAS LUKAJT).

 

 

M’ atô dite, mbéti mé barre Elisabéta gruaj’ é Zaharise; dhé é perfshéhté vétén é saj pése muaj, dyké thêne; Sé keshtu me ka bêre Zoti ne ditet, ne te cilat hodhi syrin mi mua qe te largoje te perqéshurit t’ im ne njérezit. Dhé ne muajin é gjashtte u-dergua Engjelli Gabriél préj Pérendise ne qytét te Galilése, qe ka émerin Nazarét, té nje Virgjeréshe é vluar mé nje burre, qe é kish émerin Joséf, préj shtepise se Davidit; dhé émer’ i Virgjeréshes ish Mariam. Dhé hyri Engjelli té ajo é i tha: Gezohu, ô Hirploté; Zoti eshte bashke mé ty; é békuar jé ti ne mést te gravé. Dhé ajo kur é pâ, u-trubullua per fialen é tij; dhé méndohéj çfare pershendétjé ish ajo. Dhé i tha Engjelli; Mos kij frike, Mariam; sé gjété hir prane Pérendise. Dhe ja do te zêsh ne bark dhé do te lindesh nje bir, dhé do t’ a quash émerin é tij Jésu. Ky do te jéte i math dhé do te quhét bir i te Lartit; dhé do t’ i ape Zoti Pérendia fronin é Davidit âtit te tij; dhé do te mbréteroje mi shtepin’ é Jakobit per jéte, dhé mbréteri’ é tij do mos kéte mbarim. Dhé i tha Mariama Engjellit; Si do te jéte kio, kur une burre nuke ejoh? Dhé u-pergjéq Engjelli é i tha; Shpirti Shént do te vije mi ty, dhé fuqi’ é te Lartit do t’ te hiésoje; perandaj dhé i shenti qe do te linde préj téjé do te quhét Bir Pérendié. Dhé ja Elisabéta, gjirija joté, dhé ajo u-mbars mé bir ne pléqerî te saj; dhé ky eshte muaj’ i gjashtte per atê qe quhét béronje; sé prane Pérendise asgjê s’ eshte é pamundeshmé. Dhé tha Mariama; Ja sherbetor’ é Zotit; m’ u-bêfte pas fiales s’ até. Dhé shkoj préj saj Engjelli.

Ne Véçan: Ungjillezô …

Dore profani …

 

Kungatoré.

 

 

Zgjodhi Zoti Sionen, é desheroj per banoré te tij.

26. – Mblédhja é Kryégénéralit Gabriél.
27. – Matrona oshenaré é Sélénikut.
28. – Hilarion oshenar’ i ri.
29. – Mark, péshkop’ i Aréthusit, Kyrill Diaku.
30. – Joan, oshenari, auktor’ i Shkalles Muzikoré.
31. – Hypat, péshkop’ i Gangravé.