Mujori, Përzgjedhje V
Korrik – Gusht
Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi
Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit)
Oropos, Atikë, Greqi, 2017

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF