Pajtimi ynë me Perëndinë – libër katekizmi
Pjesa I, Vëllimi I, Mësimet 1-18, Tiranë 2004.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF