Pesëdhjetore e Vogël
E Kthyer nga Gërqishtja
Prej Priftit Orthodox F.S.NOLI
Boston. Mass., 1914

Libri në shfletues
Libri i plotë në PDF

Pésedhjétoré é Vogél në pdf [tek] (0.3 mb)
Pésedhjétoré é Vogél në pdf [gra] (2.3 mb)

Libri i ndarë në kapituj në PDF

Lenda é Libres (0.5 mb)
Pashka é Madhé (0.6 mb)
E Diéla é Shen Tomajt (0.3 mb)
E Diéla é Myrreprursévé (0.2 mb)
E Diéla é Ulokut (0.2 mb)
E Diéla é Samaritanés (0.3 mb)
E Diéla é te Vérberit (0.3 mb)
Shéstja (0.3 mb)
E Diéla é Shen Atervé (0.2 mb)
Rushajét (0.8 mb)
Lista é Ndihmetarevé (0.1 mb)

Libri në HTML

Lenda é Libres
Pashka é Madhé
E Diéla é Shen Tomajt
E Diéla é Myrreprursévé
E Diéla é Ulokut
E Diéla é Samaritanés
E Diéla é te Vérberit
Shéstja
E Diéla é Shen Atervé
Rushajét
Lista é Ndihmetarevé