Papa Kristo Negovani
Prishëja e Hormovësë – Vjershuarë prej P. H. H. N., Sofie 1903.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF