PSALTERI

KËTHYEM MBAS EBRAISHTESË VJETËR SHQIP, NDË GJUHË GEGËNISHTE

prei Konstantinit Kristoforidit Elbasanasit
Konstantinopol, 1872.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF

Shënim: Librit i mungojnë psalmet 145-150 në faqet e fundit.