TINGELL III

TE SHTUNE MBRÊMA

Vargezimé Ngjalljésoré

Me anen é Kryqit tênt, ô Krisht Shpetimtar, u-perndâ pushtéti i vdékjés dhé rréjtja é Diallit u-abolit. Dhé gjindja é njéresvé qe shpetohét me bese hymne per dita te blaton.

U-ndriçuan te gjitha me Ngjalljén tende, ô Zot. Parajsa u-çél perseri; dhé têre Kriésa, dyké te levduar, hymne per dita te blaton.

Lavderoj fuqin’ é Atit é te Birit, dhé hymnoj pushtétin é Shpirtit Shénjt, Hynin’ é pandare dhé te pakrijuar, Trinin’ é bashkeqênurshmé, qe mbréteron me jeté te jetés.

Vargezimé Lindjésoré

Kryqin tênt te çemuar adhurojme, ô Krisht, dhé Ngjalljén tende hymnojme dhé lavderojme; se me plagen tende né te gjithe u-sheruam.

Hymnojme Shpetimtarin, qe u-misherua préj Virgjereshes; se u-kryqesua per né dhé u-ngjall me diten é tréte, dyké na dhuruar perdellimin é math.

Krishti zbriti dhé u ungjillezoj atyrévé qe ishin ne Férr, dyké thêne: Kini kuraje, tanî kam mundur. Une jam Ngjallja. Une do t’ju shpié lart, dyké çélur dyért é vdékjés.

Né te pavyérit qe qendrojme té shtepia joté é pacinuar kendojme hymne mbrêmesoré, dyké thirrur qe théllazi: O Krisht Pérendî, qe ndrité boten me Ngjalljén tende te triditeshmé, shpetô popullin tênt nga dor’ é armiqvé te tu, ô Njéridashes.

Lavdi é Tani – Hyjlindesoré

Si te mos admirojme lindjén tende te hyjburreshmé, ô é Gjithendéruar? Se pa njohur burre, ô é Kulluar, lindé Bir pa âte truperisht atê qe lindi préj Atit para jétevé pa même, i cili s’pesoj faré ndryshim, a trazim, a ndarjé, po ruajti te fiéshte cilesin’ é cilesdô qêniéjé. Perandaj, ô Zonje Même-virgjeréshe, atî i u-lut te shpetohén shpirtét é atyré qe te njohin mé bése te dréjte per Hyjlindesé.

Pasvargjé Ngjalljésoré

O Krisht, qe erré diéllin me Pesimin tênt dhé ngazellové gjithesine me driten é Ngjalljés s’até, prit hymnin tone mbrêmesor, ô Njéridashes.

Ngjallja joté jétepritesé, ô Zot, ndriti têre Boten dhé ndolli prape krijatyren é vête qe u-prish. Perandaj, te çliruar préj mallkimit t’Adamit, po therrésim : O Zot i têrefuqishim, lavdi me ty.

Dyké qêne Pérendi é pandryshuar, ndrrohésh dyké pesuar truperisht; po Kriésa, dyké mos duruar te te shikoje te varrur, tronditéj nga frika dhé, dyké renkuar, hymnonté zemergjéresine tende; dhé, si zbrité ne Férr, u-ngjallé i triditeshmé, dhé i dhurové Botes jeté dhé perdellimin é math.

Qe te çperblésh gjindjén tone préj vdékjés, ô Krisht, durové vdékjé; dhé, si u-ngjallé se vdékuresh pas tri ditsh, ngjallé bashke mé véten tende atà qe te njohne si Pérendi dhé ndriçové boten. O Zot, lavdi me ty.

Lavdi é Tani – Hyjlindjésoré

Pa fare préj Shpirtit Shénjt, pas vullnétit t’ Atit, zuré te Birin é Pérendise, qe lindi préj Atit pa même para jétevé, é lindé per né truperisht pa âte dhé é rrité si foshnje. Perandaj mos pushô se nermjétuari qe te shpetohén shpirtét tona préj rézikevé.

Perleshoré

Lé te defréjne qiéllorét, lé te ngazellohén te dhéshmét, se rreféu fuqi me krahun é tij Zoti; shkéli vdékjén me vdékjé; u-bê i parelindur’ i te vdékurvé; préj barkut te Férrit névé na çliroj, dhé i fali Botes perdellimin é math.

Hyjlindjésoré

Ty, qe nermjétové per shpetimin é gjindjés s’one, te perhymnojme, ô Hyjlindesé Virgjeréshe; se, dyké dénjuar pesimin é Kryqit me trupin qe mori préj téjé Biri yt dhé Pérendia jone, na çliroj préj prishjés si njéridashes.

TE DIÊLEN NE MENGJÉS

Ndenjesoré

Krishti u-ngjall se vdékuresh, kulloshtra é atyré qe fiétne; i Parelindur’ i Kriéses, dhé Krijétar’ i gjithe gjêravé, perseriti ne vétén é tij natyren é prishur te gjindjés s’one. Nuke zoteron me, ô vdékjé; se Zoti i te gjithavé é rrezoj pushtétin lent.

Lavdi – Si ngjerové vdékjé truperisht, ô Zot, prévé hidherimin é vdékjés me Ngjalljén tende; dhé é forcové tani njérine kunder tij, dyké révokuar dishfaten é mallkimit te viéter. O Zot, mprojtes i jetés s’one, lavdi me ty.

Tani – Hyjlindesoré – Per bukurine é virgjerise s’ até dhé per Shkelqimin é qashterise s’ ate Gabriéli u-çudit, ô Hyjlindesé, dhé te therristé: Ç’fare levdate te te siéll te vyérshmé? Dhé si te te quaj nuke di é po shtangém. Perandaj te therrés, siç u-urdherova: Gezohu, ô Hirploté.

Pas «Tin oréotita» – Per mos-ndrrimin é Hynise dhé per Pesimin tênt vullnétar, ô Zot, é çuditur me vête, Sketérra vajtonte: Dridhém per qênién é paprishur te trupit; shoh te padukurin qe me lufton mystikerisht. Perandaj dhé atà qe prembaj therrésin: Lavdi, ô Krisht, Ngjalljés s’até.

Lavdi (Gjith’ ashtu) – Myshtérin é fshéhur é te pakuptuarshim te Kryqesimit tênt dhé te pashpiéguarshim te Ngjalljés s’ até né bésniket théologojme; se sot u-plaçkua vdékja dhé Férri, dhé gjindja é njéresvé u-vésh me paprishjén. Perandaj, dyké perhiruar, therrésim: Lavdi Ngjalljés s’ até, ô Krisht.

Tani – Hyjlindesoré (Gjith’ ashtu) – Te pakuptuarshmin, te papershkruarshmin, te bashkeqênurshmin me Atin é me Shpirtin, ne barkun tênt mystikerisht, nxuré, ô Nên’ é Pérendise; té lindja joté njohme njê dhé te paperziér véperim te Trinise te lavderohét ne Bote. Perandaj, dyké perhiruar, therrésim: Gezohu, ô Hirploté.

Degjim

Engjell’ i ndriçim, qe çuditté nga pamja dhé vésonté nga fialet, u thoshté Myrreprursévé: Perse kerkoni te gjallin ne varr? U-ngjall, si zbrazi varrét. Njihni te pandrruarshmin si ndrronjes te prishjés. Thojini Pérendise: Sa te tremçimé jane véprat é tua! Se shpetové gjindjén é njéresvé.

Shkallésa

Antifon I – Roberin’ é Siones ti é nxoré préj Babylones; dhé mua hiq-me préj pesimévé té jeta, ô Fiale.

Atà qe mbiéllin ne Juge me loté te hyjeshmé do te korin kallinj ne gas te jetés s’ améshuar.

Lavdi é Tani – Té Shpirti Shénjt, ne te cilin rrojne dhé levizin te gjitha, shkelqén bashke ç’dô dhurat’ mire, si té Ati dhé té Biri.

Antifon II – Ne mos ndertofte Zoti shtepi te virtytévé, me kot mundohémi. Po te na mproje shpirtin ay, asnje s’na é zapton qytétin.

Shenjtoret jane ngahére te tu, si dhé te Atit, ô Krisht, qe lindé préj barku si bir me anen é Shpirtit Shénjt.

Lavdi é Tani – Té Shpirti Shénjt shikohét ç’do shénjteri dhé urtesi; se qenesôn têre kriésen; atê adhurojme, se eshte Pérendi, si Atin dhé Birin.

Antifon III – Lum’ atà qe i kane frike Zotit; do te barésin ne rugat é porosivé, se do te hane gjithepémesi te gjallé.

Defré, ô Kryébari, dyké shikuar rréth tryéses s’atê niperit é tu qe siéllin dége mirevéperimi.

Lavdî é Tani – E Shpirtit Shénjt eshte têre pasuri’ é laftit dhé préj tij riéth hir dhé jeté per têre Kriésen; se perhymnohét bashke me Atin é me Fialen.

Parevark

Thoni neper kombét qe Zoti mbréteroj.

Vark – Kendojini Zotit kênge te ré.

Shkurtoré – Pas «I parthénos simeron»

U-ngjallé sot préj varrit, Zemerdhempshur, dhé na nxoré nga dyért’ é vdékéjs; sot Adami lot vallé dhé Eva gezohét dhé me ta Profétet me Patriket hymnojne pa pushuar pushtétin é hyjeshme te potéres s’atê.

Shpia

Qiélli é dhéu lé te vallézojne sot, dhé Krishtin Pérendi me nje mendjé lé t’a hymnojne, se ngriti roberit préj varrévé. Gezohét bashke têre Kriésa, dyké blatuar kênge te vyérshmé Krijétarit te gjithesise dhé Çperblénjesit tone; se, dyké héqur bashke njérezit préj Férrit sot si jétedhênes, i larteson bashke té qiéjte dhé dermon kryélartesit’ é armikut dhé zberthén dyért’ é Férrit me pushtétin ê hyjeshme te potéres se tij.

LAVDERIMÉ

Vargezimé Ngjalljésoré

Eni, gjithe kombét, njihni fuqin’ é myshtérit te trempshim. Se Krishti, Shpetimtari yne, Fiala é kryés, u-kryqesua per né dhé, dyké dashur, u-varros dhé u-ngjall se vdékuresh qe te shpetoje te gjitha. Atî lé t’i falémi.

I rrefyén gjithe çudirat é tua ruajtesit é tu, ô Zot; po keshilla é kotesise, si mbushi me dhurata te djathten é tyré, pandéhté se fshihté Ngjalljén tende qe é lavderon Bota. Meshirô-na.

Te gjitha u-mbushne me gas, kur muarre lajmen é Ngjalljés. Se Maria Magdaléna ardhi ne varrt, gjéti nje Engjell qe rrinté mi gur qe i shkelqénin robat dhé i tha: Si kerkoni te gjallin me te vdékurit ? S’eshte ketu, po u-ngrit, siç tha, dhé ju prêt ne Galilé.

Me driten tende, ô Zot, do te shikojme drite, ô njéridashes; se u-ngjallé se vdékuresh, dyké i dhuruar shpetim gjindjés se njéresvé qe te te lavderoje têre Kriésa ty, te vétemin te pamekateshme. Meshirô-na.

Vargezimé Lindjésoré

Grate Myrrepruresé blatuan loté si hymne mengjézor, ô Zot; se, dyké mbajtur aroma te miréreshmé, zune varrin tênt, dyké shpéjtuar te mirosin Trupin tênt te pacinuar. Engjelli qe rrinté mi gur u ungjillezoj: Si kerkoni te gjallin me te vdékurit? Se, dyké shkélur vdékjén, u-ngjall si Pérendi, dhé u fali te gjithevé perdellimin é math.

Nje Engjell, qe vétetinté mi varrin tênt jétebêres, u thoshté Myrreprursévé: I zbrazi varrét Çperblénjesi, plaçkoj Férrin, dhé u-ngjall i triditeshme, si i vétem Pérendi dhé i têrefuqishim.

Ardhi ne varr é te kerkoj diten é pare te javes Maria Magdaléna; dhé, dyké mos te gjétur, vajtonte, dyké thirrur me qarjé: Mjéra une, ô Shpetimtari im, qysh te vuadhe, ô mbrét i te gjithevé? Pô nje pale Engjejsh jéteprures therrisnin perbrenda varrit: Perse qan, ô Grua? – Qanj, thote, se m’a ngritne Zotin préj varrit dhé nuke di ku é vune. Pô, kur u-kthyé prape é te pâ, therristé me nje hère: Zoti im dhé Pérendia imé, lavdi me ty.

Hébréjte permbylle Jéten ne varr; po Kusari çéli Parajsen me gjuhe, dyké thirrur é dyké thêne: Ay qe u-kryqesua me mua per mua varréj bashke me mua mi drurin dhé me dukéj qe rrinté mi fron bashke me Atin. Se ky eshte Krishti Pérendia jone, qe ka perdellimin é math.