TINGELL IV

TE SHTUNE MBRÊMA

Vargezimé Ngjalljésoré

Dyké adhuruar Kryqin tênt jétedhênes pa pushuar, ô Krisht Pérendi, lavderojme Ngjalljén tende te triditeshmé; se me te perserité natyren é perprishur te njéresvé, ô i Têrefuqishim, dhé na trégové ngritjén ner Qiéjte, si i vétem i mire dhé njéridashes.

Mallkimin é drurit te çdegjimit é zgjidhé, ô Shpetimtar, dyké u-mberthyér vullnétarisht me drurin é Kryqit; dhé, dyké zbritur ne Férr, ô i Forte, dermové vargojt’ é vdékjés si Pérendi. Perandaj i falémi Ngjalljés s’até préj se vdékuresh, dyké thirrur me ngazellim: O Zot i têrefuqishim, lavdi me ty.

I dermové dyért’ é Férrit, ô Zot, dhé me vdékjén tende é perndavé mbréterin’ é vdékjés; dhé gjindjén é njéresvé é çlirové préj prishjés, dyké i dhuruar Botes jeté dhé paprishjé dhé perdellimin é math.

Vargezimé Lindjésoré

Eni te perhymnojme, ô popuj, ngritjén é triditeshmé te Shpetimtarit, me anen é se ciles u-çperbléme nga vargojt’ é pazgjidhur te Férrit, dhé muarme te gjithe jeté dhé paprishjé, dyké thirrur: Ti qe u-kryqesové, dhé u-varrosé, dhé u-ngjallé, shpetô-na me Ngjalljén tende, ô i vétem njéridashes.

Engjej dhé njères, ô Shpetimtar, hymnojne Ngjalljén tende te triditeshmé, me anen é se ciles u-ndriçuan anet é Botes, dhé u-çliruam préj roberise s’armikut te gjithe, dyké thirrur: Jétebêres, Shpetimtar i têrefuqishim, shpetô-na me Ngjalljén tende, i vétem njéridashes.

Dermové dyér te qiperta dhé thévé Ilozé, ô Krisht Pérendi, dhé ngjallé gjindjén é rêne te njéresvé. Perandaj me nje zê po therrésim: O Zot, qe u-ngjallé se vdékuresh, lavdi me ty.

O Zot, lindja joté préj Atit eshte pa mot dhé é améshuar; misherirni préj Virgjeréshes i patréguar dhé i pashpiéguarshim per njérezit; dhé zbritja ne Férr é tmérruar per Diallin dhé per Engjéjt’ é tij; se, dyké shkélur vdékjén, u-ngjallé i triditeshme, dhé u falé njéresvé paprishjén dhé perdellimin é math.

Lavdi é Tani – Hyjlindesoré – Proféti David qe u-bê hyjprint me anen tende i parethirri mélodikerisht atî qe te madheshtoj: Qendroj Mbréterésha me te diathten tende. Se ty Pérendia, qe dénjoj te bêhet njéri préj tejé pa âte, te rreféu Même shkakesoré jeté, qe te gatoje perseri koren é tij, te prishur préj pasionévé, dhé, dyké gjétur délén é arratisur neper malét, t’a marre mi supét é t’ i’a shpiére Atit, dhé me deshiren é tij t’a bashkoje me Fuqite qiélloré dhé t’a shpetoje boten, ô Hyjlindesé, Krishti qe ka perdellimin é math é te pasur.

Pasvargje

Zot, dyké u-ngjitur ne Kryq, shové mallkimin tone stergjyshor; dhé, dyké zbritur ne Férr, çlirové roberit qe préj jeté, dhé i dhurové gjindjés se njéresvé paprishjén. Perandaj, dyké hymnuar, lavderojme Ngjalljén tende jétebêresé dhé shpetimtaré.

I varrur mi dru, i vétem i Forte, trondité têre Kriésen; dhé, kur u-vuré ne varr, ngjallé atà qe banonin ner varré, dhé i dhurové gjindjés se njéresvé paprishjén dhé jéten. Perandaj, dyké hymnuar, lavderojme Ngjalljén tende te triditeshme.

Popull i paligjet, ô Krisht, te tradhetoj té Pilati dhé te denoj me kryqesim, dyké u-çfaqur mosmirenjohes té mirebêresi. Pô ti durové varrim dyké dashur, dhé u-ngjallé me potéren é vête i triditeshme si Pérendi, dhé na dhurové jéten é pambaruar dhé perdellimin é math.

Grate mé lot zune varrin dhé te kerkonin; dhé, dyké mos te gjétur, vajtonin é thoshin me qarjé, dyké thirrur: Mjére né, ô Shpetimtari yne dhé Mbrét’ i te gjithevé, si te vuâdhe? Dhé cili vent permban trupin tênt jéteprures? Dhé Engjelli u-pergjéq té atà: Mos qani, thote, po shkoni é leçitni qe u-ngjall Zoti dhé na fali ngazellimin si i vétem i meshireshme.

Lavdi é Tani – Hyjlindesoré – Unju té lutjét é sherbetorevé te tu, ô é Panjolleshmé, dyké pushuar kryéngritjét é mjérimévé tona, dyké na shpetuar nga ç’dô hidherim; se ty vétem te kémi ankur te sakte é te shigurte dhé kémi mprojtén tende. Mos u-turperofshim, ô Zonje, dyké t’u-lutur. Shpéjtô ne lutjén é atyrévé qe te therrésin béserisht: Gezohu, Zonje, ndihma é te gjithevé, gazi, mprojtja dhé shpetim’ i shpirtéve tona.

Perleshoré

Leçitjén gazmoré te Ngjalljés, kur mesuan préj Engjellit Nxênesét é Zotit, dhé hodhe denimin prinderor, dyké u-mburrur, u thoshin Apostujvé: U-kusarua vdékja, n-ngrit Krishti Pérendi dhé i dhuroj Botes perdellimin é math.

Hyjlindesoré

Myshtéri, i fshéhur préj jeté dhé i panjohur ner Engjejte, u-çfaq ner te dhéshmit me anen tende, ô Hyjlindesé, Pérendia, qe u-misherua me bashkim te paperziére, dhé dénjoj kryq per né dyké dashur; me te cilin ngjalli te Paregatuarin dhé shpetoj préj vdékjés shpirtét tona.

E DIÉLE NE MENGJÉS

Ndenjesoré

Dyké pare hyrjén é varrit dhé dyké mos duruar flagen é Engjellit, Myrrepruresét çuditeshin me tmérr, dyké thêne: Mos u-vuath valle ay qe i çéli Kusarit Parajsen? Mos u-ngjall valle ay qe leçiti Ngjalljén dhé para Pesimit? Me te vertéte u-ngjall Krishti Pérendia, dhé u fali atyrévé qe ishin ne Férr jeté dhé ngjalljé.

Lavdi (Pas «Katéplagi Iosif») – Déshé vête, Shpetimtar, dhé durové Kryq per né, édhé ne nje varr te ri, njéres te vune si njéri, ty qe thémélové me fiale anet é dhéut. Perandaj u-zu vdékja é huaj si rop édhé tmérrerisht u-plaçkua dhé u-voth, dhé te gjithe ne Férr i therrisnin Ngjalljés s’até jétepruresé: Krishti u-ngjall, jétepruresi qe mbétét per jeté.

Tani – Hyjlindesoré (Gjith’ ashtu)

Joséfi u-çudit, gjê permi natyren kur pa, dhé ahéré mérrté vésh atê shirin permi bar, ne zênién tende te pafareshmé, ô Hyjlindesé, férren qe ne ziarr ish é padiégeshmé, shkopin é Aaronit qe zu renj’ é lulezoj, dhé Vlésori yt dhé ruajtes deshmoj é u therristé priftijvé: Virgjerésha lint, dhé pas lindjés, mbétét prape é virgjer.

Pas «Tahi prokatalavé» – U-ngjallé si i pavdékeshme préj Sketérres, Shpetimtar; dhé bashkengjallé Boten tende me Ngjalljén tende, ô Krisht Pérendia jone; thévé me fuqi pushtétin é vdékjés; u rrefévé, Perdellyés, te gjithevé Ngjalljén; dhé perandaj po te lavderojme, i vétem Njéridashes.

Lavdi – Pas «Katéplagi Iosif» – Nga te sipermét si zbrét Gabriéli lartesî, dhé si ndenji permi gur, atjé ku gur’ i jetés qé, me roba te bardha u therristé atyrévé qe qanin: Pushojéni, ô gra, thirrjén tuaj me vajtim, qe kini gjithenje zerner te meshireshmé; kini kuraje, se ay qe kerkoni, dyké qare, u-ngjall me te vertéte. Andaj therrisni Apostujvé, se u-ngjall Zoti.

Tani – Hyjlindesoré (Gjith’ ashtu) – U-çuditne, ShenMari, gjithe Engjejte me ty, se myshtér eshte per tmérr, zênia joté per çudi, qysh ay qe permban te gjitha me nje rjéfshe, permbahét si njéri té peqiri yt dhé nisjé nga ty prêt i Parejéteshmi dhé thethin qumusht ay qe ushqén ç’do fryme me miresi te patréguarshmé; dhé ty, me te vertét Nêne Pérendié, me kênge lavderojme.

Degjim

Myrrepruresét rente perpara dhé u leçitnin Apostujvé per Ngjalljén tende te çudiçimé, ô Krisht, se u-ngjallé si Pérendi dhé i falé botes perdellimin é math.

Shkallésa

Antifon I – Qe préj dialerise s’imé shume pasioné me luftojne; po ti perkrah-me dhé shpetô-me, ô Shpetimtari im.

Ju qe urréni Sionen, do te turperohéni préj Zotit; se do te fishkéni si bari ne ziarr.

Lavdi é Tani – Me anen é Shpirtit Shénjt ç’do shpirt mérr jeté, dhé lartesohét me paqesi dhé ndriçohét préj Njesise trinisoré shénjt-fshéhtazi.

Antifon II – Te thirra, ô Zot, nxéhterisht nga théllesi’ é shpirtit t’im; me degjofshin véshet é tu te hyjeshme.

Cilidô qe ka shprése me Zotin eshte me i larte se gjithe hidherimét.

Lavdi é Tani – Me anen é Shpirtit Shénjt burojne lumenjt’ é hirit qe vaditin têre Kriésen per Jételindjé.

Antifon III – Zemra imé do te ngrihét té ty, ô Fiale, dhé ahéré asnje nga gjêrat é pelqyeshmé te Botes do mos me fashkeroje qe t’i kém zilî.

Zotit i détyrojme dashuri me te nxéhte se atê qe ka njériu per nênen é tij.

Lavdi é Tani – Té Shpirti Shénjt eshte pasuria é hyjdijes, é hyjpamjés dhé é urtesise; se té ky zbulon Fiala gjithe doktrinat ateroré.

Parevark

Ngjallu, ô Zot, ndihmô-na, dhé çperblé-na, per lavdi te émerit tênt.

Vark – O Pérendi, degjuam me véshet tane.

Shkurtoré – Pas «Epéfanis siméron»

Shpetimtari dhé Shelbyési im ngjalli si Pérendi njérezit é roberuar préj varrit dhé dermoj dyért’ é Férrit dhé, si Zot, u-ngjall i triditeshme.

Shpîa

Krishtm jétedhênes, qe u-ngjall se vdékuresh préj varrit pas tri ditsh dhé dermoj sot dyért’ é vdékjés me potéren é tij, dhé vrau Férrin dhé théu gjêmbin é vdékjés, dhé çliroj Adamin me Even, lé t’a hymnojme te gjithe te dhéshmit, dyké thirrur me perhirim nje lavderim nxéhterisht: Se ay, si é véten Pérendi é forte dhé si Zot, u-ngjall i triditeshme.

LAVDERIME

Vargezimé Ngjalljésore

O Zot i têrefuqishim, qe durové Kryq é vdékjé dhé u-ngjallé se vdékuresh, lavderojme Ngjalljén tende.

Me Kryqin tênt, ô Krisht, na çlirové préj mallkimit te motshim, dhé me vdékjén tende abolité Diallin qe shtyranoj natyren tone, dhé me Ngjalljén tende i mbushé te gjitha me gas. Perandaj po te therrésim: O Zot, qe u-ngjallé se vdékuresh, lavdi me ty.

Me Kryqin tênt, ô Krisht Shpetimtar, hiq-na udhen mi te vertéten tende dhé shpetô-na nga léqét é armikut. Ti, qe u-ngjallé se vdékuresh, ngjall-na né qe rame nga mekati, dyké ndéhur doren tende, ô Zot njéridashes, me nermjétimin é Shenjtorevé te tu.

Pa u-ndare nga gjiri yt prinderor, ô Fiale é Vétemlindur é Pérendise, ardhé mi dhè nga njéridashja, dyké u-bêre njéri pa ndryshuar, dhè durové Kryq é Vdékjé truperisht ti, i papesuari pas Hynise; dhè, si u-ngjallé se vdékuresh, i falé gjindjés se njéresvé pavdékurine, si i vétem i têrefuqishim.

Vargezimé Lindjésoré

Dénjové vdékjé truperisht dhè na falé pavdékurine, ô Shpetimtar; dhè banové ne varr qe te na çlirosh préj Férrit é te na ngjallsh bashke me vétén tende, dyké pesuar si njéri, po dyké u-ngjallur si Pérendi. Perandaj po te therrésim: Lavdi me ty, ô Zot jétedhênes, i vétem njéridashes.

Guret u-çane, ô Shpetimtar, kur u-shtis Kryqi yt ne Kalvar; portiéret é Férrit u-drodhe, kur u-vuré ne varr si njéri; se, dyké abolitur fuqin’ é vdékjés, u falé te gjithe te vdékurvé paprishjén me Ngjalljén tende, ô Shpetimtar. Zot jétedhênes, lavdi me ty.

Grate desheruan te shohin Ngjalljén tende, ô Krisht Pérendi. Ardhi é para Maria Magdaléna, gjéti gurin é varrit te rrugullizur dhè Engjellin te ndenjur mi te qe thoshté: Si kerkoni te gjallin me te vdékurit? U-ngjall si Pérendi qe te shpetoje te gjithe. Ku eshte Jésuj, te cilin déshte te ruani? Thoni, ô Judéj. Ku eshte ay qe vute ne varr, dyké shiluar gurin? Jépni te vdékurin, ju qe mohuat jéten. Jépni te varrosurin, a bésojini te ngjallurit. Dhè ne héshtshi ju, guret do te therrésin Ngjalljén é Zotit, dhè me téper ay qe u-rrugullis préj varrit. I math eshte perdellirni yt! I math eshte myshtéri i ékonomise s’até! Shpetimtari yne, lavdi me ty.