TINGELL TERTHOR IV

TE SHTUNE MBRÊMA

Vargezimé Ngjalljésoré

Hymne mbrêmesor dhé adhurim t’aresyshme te blatojme, ô Krisht, se dénjové te na meshirosh me Ngjalljén tende.

O Zot, ô Zot, mos na hith téj préj faqés s’até; po dénjô te na meshirosh me anen é Ngjalljés.

Gezohu, ô Sion’ é shénjte, mêm é Kishevé, banoré é Pérendise; se ti prité é para ndjése mekatésh me anen é Ngjalljés.

Vargezimé Lindjésoré

Fiala, qe lindi para jétevé préj Atit Pérendise dhé ner koherat é funtmé gjith’ ajô u-misherua préj se Pamarrtuares, duroj kryqesim vdékjéjé vullnétarisht, dhé shpetoj njérin’ é vdékur qemoti me anen é Ngjalljés tij.

Lavderojme Ngjalljén tende préj se vdékuresh, ô Krisht, me anen é se ciles çlirové gjindjén Adamiané préj shtyranise se Férrit; dhé i dhurové Botes si Pérendi jéten é améshuar dhé perdellimin é math.

Lavdi ty, ô Krisht Shpetimtar, Bir’ i Pérendise i Vétemlindur, qe u-mberthévé me Kryq, dhé u-ngjallé préj varrit i triditeshme.

Ty te lavderojme, ô Zot, qe durové Kryq per né vullnétarisht, dhé ty te falémi, ô Shpetimtar i têrefuqishim. Mos na hith téj préj faqés s’até, po degjô-na dhé shpetô-na me Ngjalljén tende, ô Njéridashes.

Lavdi é Tani. Hyjlindesoré – Mbrét’ i Qiéjvé u-duk mi dhè nga njéridashja dhé u-shokerua me njérezit; se, dyké marre trup préj Virgjeréshes se Qashter, lindi préj saj me ketê misherim, dhé eshte nje Bir, i dypaleshme nga natyra, po jo nga substanca. Perandaj, dyké é léçitur Pérendi perfékté dhé njéri perfékt me te vertéte, rreféjme Krishtin Pérendine tone; atî lut-i’u, ô Nên’ é panuseruar, te meshirohén shpirtét tona.

Pasvargjé

U-ngjité mi Kryq, ô Jésu, qe zbrité préj Qiéllit; vajté ne vdékjé ti, ô jeta é pavdékur, drit’ é vertéte ner atà qe ishin n’érresire, Ngjallja é te gjithevé per te rênet. Ndriçimi dhé Shpetimtari yne, lavdi me ty.

Lé te lavderojme Krishtin qe u-ngjall se vdékuresh; se, dyké marre shpirt é trup, é ndan njêren nga tjatra me Pesimin. Shpirti i pacinuar zbriti ne Férr, te cilin é plaçkoj; dhé ne varr nuke njohu prishjé Trup’ i Shénjte i Çperblénjesit te shpirtévé tona.

Me psalmé dhé me hymne lavderojme, ô Krisht, Ngjalljén tende préj se vdékuresh, me anen é se ciles na çlirové préj shtyranise se Férrit dhé na dhurové si Pérendi jéten é améshuar dhé perdellimin é math.

Zot i te gjithavé, Bêres i pakuptuarshim i Qiéllit dhé i dhéut, pesové me anen é Kryqit, dhé burové per mua mospesimin; dhé si dénjové varrim dhé u-ngjallé me lavdi, bashkengjallé Adamin me dore te gjithefuqishmé. Lavdi Ngjalljés s’até se triditeshmé, me anen é se ciles na ké dhuruar jéten é améshuar dhé ndjése mekatésh, si i vétem i meshireshme.

Lavdi é Tani. Hyjlindesoré – Virgjerésh’ é panuseruar, qe zuré truperisht Pérendine pa trégim, Nên’ é Pérendise se larte, prit lutjét é sherbetorevé te tu, ô é Gjithepanjolleshmé. Ti, qe u fal te gjithevé paqesim mekatésh, prit lutjét tona tani, dhé lutu qe te shpetohén shpirtét tona.

Perleshoré

Qe lartazi zbrité, ô i zemerdhêmpshur, varrim dénjové te triditeshme, qe te na çlirosh névé préj pesimévé. O Zot, jeta dhé Ngjallja jone, lavdi me ty.

Hyjlindesoré

Ti, qe lindé per né préj Virgjeréshes dhé durové Kryqesim, ô i mire, qe plaçkové vdékjén me vdékjé dhé rrefévé Ngjalljén si Pérendi, mos i çveshtrô atà qe gatové me doren tende; trégô njéridashjén tende, ô Meshireplot; prit Hyjlindesén qe te lindi te nermjétoje per né; dhé shpetô, ô Shpetimtari yne, nje popull te deshperuar.

TE DIELE NE MENGJÉS

Ndenjesoré

U-ngjallé se vdékuresh, ô Jeta é te gjithevé, dhé Engjell i ndriçim u therristé gravé: Pushoni lotét; ungjillezojuni Apostujvé; bertisni, dyké perhymnuar, se u-ngjall Zoti Krisht, qe dénjoj te shpetoje si Pérendi gjindjén é njéresvé.

Lavdi (Pas «Tin Sofian qé Logon») – U-ngjallé préj varrit me te vertét, dhé u porosité te shénjtavé gra, t’u leçitin Ngjalljén Apostujvé, siç eshte shkruar; édhé Piétri réndi, dhé qendroj prane varrit, dhé, dyké pare drite ne varr, po çuditéj; édhé pâ ahéré qe ishin ndére brenda prokofét vétem pa trupin é hyjeshme dhé besoj é bertiti: Lavdi ty, ô Krisht Pérendi, Shpetimtari yne, qe i shpeton te gjithe; se je agullirni i Atit.

Tani. Hyjlindesoré (Gjith’ashtu) – Déren dhé arken é qiélleshmé, malin é pershénjte lé te hymnojme, rén’ é shkelqyérshmé, édhé uren é qiélleshmé, Parajsen é aresyshmé, çperblimin é Eves, dhé thésarin é math te gjithe Botes; se té kjo per Boten u-mbarua shpetimi dhé ndjésa é fajévé te mêpareshmé. Perandaj i therrésim: Nermjétô té Krishti Pérendia te na dhuroje ndjése fajésh névé qe adhurojme piozerisht Lindjén tende.

Njérezit shiluan varrin tênt, ô Shpetimtar; Engjelli rugullizi gurin préj déres; Gra te pane te ngjallur préj se vdékuresh dhé atô u ungjillezuan Dishépujvé te tu ne Sion qe u-ngjallé, ô Jeta é te gjithevé, dhé u zgjidhé vargojt’ é vdékjés. O Zot, lavdi me ty.

Lavdi – Grate qe prune myrrat é varrimit, degjuan nje zê Engjellor préj varrit: Pushoni lotét dhé mérrni gas ne vent te hidherimit; bertisni, dyké perhymnuar, qe u-ngjall Zoti Krisht, qe dénjoj te shpetoje si Pérendi gjindjén é njéresvé.

Tani, Hyjlindesoré – Me ty gezohét, ô Hirploté, têre Kriésa, System’ i Engjejvé, gjindja é njéresvé, ô Témpull i shenjteruar, Parajs’ é aresyshmé, mburrjé virgjeroré, préj se ciles u-misherua Pérendia dhé u-bê diale Pérendia jone qe qé para jétevé; se mitren tende é bên fron dhé gjirin tênt é bêri me te gjére se qiéjte. Me ty gezohét, ô Hirploté, têre Kriésa; lavdi me ty.

Degjim

Myrrepruresét qendruan mi varrin é Jétedhênesit dhé kerkonin Zotin é pavdékur ne mes te vdékurvé; dhé, si pritne ungjillezimé gazi préj Engjellit, u lajmeronin Apostujvé qe u-ngjall Zoti, qe i fal Botes perdellimin é math.

Shkallésa

Qe préj dialerise s’imé armiku me ngét, me flageson me pelqyra; po une, dyké patur bésim me ty, ô Zot, é thyéj.

Atà qe urréjne Sionen do te çrenjosén si bar; se do t’ua prése Krishti zvérqét me prérjé mundimésh.

Lavdi é Tani – Shpirti Shénjt eshte jeta é té gjithevé, drite préj drité, Pérendi é madhé; é hymnojme me Atin é me Fialen.

Antifon II – Zemra imé lé te hiésohét préj frikes s’até, dyké u-perunjur. Mos rente préj téjé, dyké u-lartesuar, ô Meshireplôt.

Ay qe ka patur shprése me Zotin, do mos kéte frike ahéré, kur do t’i gjukoje é do t’i mundoje te gjithe me ziarr.

Lavdi é Tani – Me anen é Shpirtit Shénjt ç’dô i hyjeshme shikon é parethote, bên çudira te larta, dyké kenduar nje Pérendi me trish; se, ndonesé me tri shkelqimé, po nje Pérendi mbréteron.

Antifon III – Te thirra, ô Zot, vir ré, unj véshin té mua qe therrés, dhé paqesô-me para se te me ngrésh nga te ketéjshmét.

Dyké pérenduar mi nênen é tij dhéne, cilidô do te shkrije, qe te marre mundimé a çmimé per atô qe bêri ne jeté.

Lavdi é Tani – Té Shpirti Shénjt eshte théologi’ é Njesise trishenjtoré; se Ati eshte i paniseshim, préj te cilit lindi Biri pa-mot, dhé Shpirti i njefytyreshme, i njefroneshme, qe bashkendriti préj Atit.

Antifon IV – Ç’ gjê ka me te mire, a me te pelqyshmé se sa te banojne bashke vellézerit? Se per keté u-zotua Zoti jeté t’améshuar.

Ay qe stolis lilét é ares, urdheron qe s’ duhét te kujdését njériu per véshjén é tij.

Lavdi é Tani – Té Shpirti Shénjt, si té nje shkak i njeshme, permbahén te gjitha, me paqe; se ky eshte Pérendi, zoterisht i bashkeqênureshme me Atin é me Birin.

Parevark

Zoti mbréteron per jeté; Pérendia joté, Sion, brés pas brézi.

Vark – Lavderô Zotin, ô shpirti im.

Shkurtoré

Dollé préj varrit, ngrité te vdékurit, dhé ngjallé Adamin; dhé Eva lot vallé per Ngjalljén tende, dhé anet é Botes krémterojne Ngjalljén tende préj se vdékuresh, ô Meshireplot.

Shpia

Si plaçkové mbréterin’ é Férrit dhé si ngjallé te vdékurit, ô i Zemergjére, hase Grate Myrrepruresé, dyké u kembyér hidherimin megas ; dhé u lajmerové Apostujvé te tu symbolét é mundjés, Shpetimtari im Jétedhênes, dhé ndriçové Kriésen, ô Njéridashes; perandaj Bota gezohét per Ngjalljén tende préj se vdékuresh, ô Meshireplot.

LAVDERIMÊ

Vargezimé Ngjalljésoré

O Zot, me gjithe qe vajté ne gjukatoré dhé u-gjukové préj Pilatit, po nuk u-lipsé nga froni, dyké ndenjur bashke me Atin, dhé, si u-ngrité préj se vdékuresh, é çlirové boten nga roberi’ é te huajit, si i dhempshur dhé njéridashes.

O Zot, me gjithe qe te vune Judéjte si te vdékur ne varr, po, si mbrét qe flinjé, ushtaret te ruanin, dhé te shiluan me shile si thésar te jetés; po u-ngjallé dhé u falé shpirtévé tona paprishjén.

O Zot, arme kunder Diallit Kryqin tênt na ké dhêne névé; se tmérrohét é dridhét, nga qe s’duron te shikoje fuqin’ é tij; se ngjall te vdékurit dhé aboliti vdékjén. Perandaj po lusim varrimin tênt dhé ngritjén.

Engjelli yt, ô Zot, qe leçiti Ngjalljén, ruajtesit i trêmbi, dhé gravé u thirri, dyké thêne: Si kerkoni te gjallin me te vdékurit? U-ngjall, se ish Pérendi, dhé i dhuroj botes jéten.

Vargezimé Lindjésoré

Pesové ne Kryq, ti i papesuari nga Hynia; dénjové varrim te triditeshme, qe te na çlirosh préj roberise s’armikut dhé te na japsh jéten é pavdékur me anen é Ngjalljés s’até, ô njéridashes Krisht Pérendi.

Adhuroj, lavderoj dhé perhymnoj, ô Krisht, Ngjalljén tende préj varrit; me anen é se ciles na çlirové nga vargojt’ é pazgjidhur te Férrit, dhé i dhurové Botes si Pérendi jéten é améshuar dhé perdellimin é math.

Te paudhet é shiluan varrin tênt dhé vune kustodine qe t’a ruaje; po ti, si Pérendi é pavdékur dhé é têrefuqishmé, u-ngjallé i triditeshme.

Kur vajté ne dyért’ é Férrit, ô Zot, dhé i dermové, Robi keshtù therristé: Cili eshte ky, qe nuke denohét ne me te perposhmét é dhéut, po é rrezoj burgun é vdékjés si nje tende? E prita si nje njéri, dhé dridhém préj tij si préj Pérendié. O Shpetimtar i têrefuqishme, meshirô-na.