TINGELL I

 

 

TE SHTUNE MRÊMANE

 

Pas Psalmit Nistor dhé Ndenjesorés se pare se Psalltérit, ne Thirrtorét thuhén dhiéte Vargjé dhé Kendohén shtate Vargezimé Ngjalljésoré dhé tri, kater, a gjashte te Shénjtit, te dites, ne krémtohét nonje Shénjt.

 

Vargezimé Ngjalljésoré

 

Lutjét tona te mbrêmeshmé prit-i, ô Zot i Shénjte, dhé fal-na ndjése mekatésh; se ti jé i vétemi qe rrefévé ne bote Ngjalljén.

Réthoni Sionin, ô popuj, dhé vêréni ne mést, dhé jépini lavdî ne te atî qe u-ngjall se vdékuresh; se ay eshte Pérendia jone, qe na çperbléu nga paligjesite tona. Eni, ô popuj, te hymnojme é t’i falémi Krishtit, dyké lavderuar Ngjalljén é tij préj se vdékuresh; se ay eshte Pérendia jone qe çperbléu boten préj rréjtjés s’armikut.

 

Vargezimé Lindjésoré

 

Defréni, qiéj, buçisni, thémélit’ é dhéut, klithni, ju male, me ngazellim. Se ja Emmanuéli mberthéu ne Kryq mekatét tona, dhé vràu vdékjén ay qe fal jeté, dyké ngjallur Adamin, si njéridashes.

Atê qe u-kryqesua per né truperisht dyké dashur, dhé pesoj, dhé u-varros, dhé u-ngjall préj se vdékuresh lé t’a hymnojme, dyké thêne: Pshtét n’orthodoksî Kishen tende, ô Krisht, dhé paqesonaé jéten, si i mire dhé njéridashes.

Dyké qendruar prane varrit tent jéteprites né te pavyérit, i blatojme lavderim meshires s’até se patréguar, ô Krisht Pérendia jone; se dénjové Kryq dhé vdékjé, ô i pamekateshme, qe t’i dhurosh botes Ngjalljén, si njéridashes.

Fialen é bashkepanisheshmé dhé te bashkaméshuar qe lindi pa trégim préj gjiri virgjeror, dhé dénjoj per né kryq dhé vdékjé dyké dashur, dhé u-ngjall me lavdî, lé t’a hymnojme dyké thêne: Lavdî me ty, ô Zot jétedhênes, Shpetimtar i shpirtévé tona.

LAVDÎ thuhét é Shénjtit, ne qofte é Krémté, dhé TANI kio Hyjlindesoré, ne mos, LAVDÎ dhé TANI gjithe kio:

Lavdin’ é perboteshmé, qe u-mbuall préj njérezish dhé lindi Zotin, déren qiélloré, Marine Virgjeréshe lé te hymnojme, kêngen é Engjejvé, dhé zbukurimin é bésnikevé, se ajô u-rrefyé qiéll dhé témpull i Hynise. Ajô, dyké rrezuar més-murin é armiqesise, kalli paqen ne vent te saj dhé çéli mbréterine. Dyké patur pra ketê si ankure te béses, kémi perluftar até qe lindi préj saj. Lé te kéte pra kuraje, lé te kété kuraje popull’ i Pérendise; se ay do t’i luftoje armiqte, si i têrefuqishim.

Hyrjé dhé «Drite gazmoré»; pastaj kendohét PAREVARGU i dites me T. T. II.

Zoti mbréteroj, u-vésh me mîrhiésî.

Vark. – U vésh Zoti me fuqî édhé u-ngjésh.

Vark. – Se é shiguroj gjithesine, é cila nuke do te tundét.

Pastaj Litanî é Gjêre, «Vléresô-na», dhé pas Thirrjés:

 

Pasvargjét

 

Me anen é pesimit tênt, ô Krisht, u-çliruam préj pesimévé, dhé me anen é Ngjalljés s’até u-çperbléme préj prishjés. O Zot, lavdî me ty.

Lé te gezohét kriésa, lé te defréjne qiéjte, lé te trokasin duarte kombét me ngazellim. Se Krishti, Shpetimtari yne, mberthén mekatét tona ne Kryq dhé, dyké vrare vdékjén, na fali jéten, dyké ngjallur Adamin é rêne me gjithe gjindjén é tij, si njéridashes.

Dyké qêne Mbrét i qiéllit é i dhéut, ô i Pakuptuarshim, u-kryqesové dyké dashur nga njéridashja; te cilin kur é hasi Férri perposh u-hidherua, dhé kur é pritne shpirtét é te Dréjtevé u-ngazelluan. Dhé, kur te pâ Adami ne te perposhmét ty Krijétarin, u-ngjall. O çudî! Si ngjeroj vdékjé jeta é te gjithevé? Véç, siç déshi, per te ndritur boten, é cila therrét é thote: O Zot, qe u-ngjallé se vdékuresh, lavdî me ty.

Grate myrrepruresé, dyké siéllur myrra, me nxitim dhé me vajtim ardhe té varri yt; dhé, si nuk é gjétne trupin tênt te pacinuar dhé mesuan préj Engjellit çudin’ é ré dhé te mahniçimé, u-thoshin Apostujvé: U-ngjall Zoti, dhé i fali botes perdellimin é math.

LAVDÎ, é Shénjtit, ne paste; ne mos, LAVDÎ É TANI kio Hyjlindesoré:

Ja ku u-mbush parethênia é Isaïse. Se Virgjeréshe lindé dhé pas lindjés mbété si perpara lindjés; se ay qe lindi qè Pérendî, perandaj i perseriti natyrat. Pô, ô Nên’ é Pérendise, mos i hith téj lutjét é sherbetorevé te tu qe te blatohén té témpulli yt. Pô, sikunder mban té peqiri yt te Meshireshmin, meshirô-i sherbetoret é tu, dhé nermjétô qe te shpetohén shpirtét tona.

 

Perleshoré Ngjalljesoré

 

Guri kur u-shilua préj Judéjvé dhé ushtaret ruanin Trupin tênt te pacinuar, u-ngjallé pas tri ditsh, Shpetimtar, dyké i dhuruar botes jéten. Perandaj Fuqit’ é Qiéjvé te therrisnin, Jétedhênes: Lavdî Ngjalljés s’até, ô Krisht, lavdî mbréterise s’até, lavdî ékonomise s’até, i vétem njéridashes.

 

Hyjlindesoré

 

Gabriéli kur te tha, Virgjeréshe, «Gezohu», bashke me zêrin misherohéj Zot’ i gjithesise té ty Arka é shente, siç tha David’ i dréjte. U-rrefévé me é gjêre se Qiéjte, dyké mbajtur Krijétarin tênt. Lavdî atî qe ndenji té ty; lavdî atî qe lindi préj téjé; lavdî atî qe na çliroj me lindjén tende.

 

TE DIELE NE MENGJÊS

 

Pas Gjashte Psalmévé, kendojme “Pérendia eshte Zoti” ne T. I, pastaj Perleshorén Ngjalljésoré dy hère dhé Hyjlindesorén nje hère. Pastaj:

NDENJESORÉT

 

Ton tafon su Sotir

Ushtaret, Shpetimtar, qe te ruanin varrin, nga Engjelli q’u-duk si te vdékur u-bêne, kur ndriti dhé u lajmeroj Gravé Ngjalljén me gas te math. Ty te japim laft, ô abolites i prishjés, dhé me gjunjazi te biém ty, Pérendise, qe u-ngjallé se vdékuresh. Lavdî – Déshé dhé mi kryq u-mberthévé, Zernerdhempshur, dhé hyré nene varr si njérî, Jétedhênes, dhé Férrin dermové kréjt, dyké vdékur i Forte Zot, se portaret ne Férr u-drodhe préj téjé; ti i ngrité tok, atâ qe vdiqne préj jeté, si i vétem njéridashes. Tani – Hyjlindesoré – E dime gjithe né, se je Nene Pérendié, dhé mbété me t’vertét, dhé pas lindjés Virgjeréshe; perikim pra plot me mall prane miresise s’até; se te kémi ty né mekataret si mprojtjé; kémi vétem ty, si shpetimtaré ne ngasjét, é vétem é Kulluar.

 

Pas: «Tu lithu sfrajisthentos»

 

Grate ardhe té varri qe me nate dhé, kur pane nje pamjé engjelloré, drideshin; varri vétetinté jeté dhé çudia i mahnitté; perandaj shkuan dhé u leçitnin Ngjalljén Dishépujvé: Krishti é plaçkoj Férrin, si i vétem i forte dhé i fuqishim, dhé i ngriti tok te gjithe te prishurit, dyké zgjidhur me fuqin’ é Kryqit friken é denimit.

Lavdî. – Si u-mberthévé mi Kryq, jet’ é te gjithevé, dhé u-numurové me te vdékurit, ô i pavdékur Zot, u-ngjâllé pas tri ditsh, Shpetimtar, dhé ngrité Adamin préj prishjés; perandaj Fuqit’é Qiéjvé te therrisnin, jétedhênes: Lavdî pesimévé te tua, ô Krisht, lavdî Ngjalljés s’até, lavdî dénjimit tênt, i vétem njéridashes.

 

Tani. – Hyjlindesoré

 

Pas: «Ton tafon su Sotir».

Ngjall-na, ô Marî, ti, ô en’ é ndéruar é Zotit Shpetimtar, né qe rame ne grope deshperimi te tmérreshme édhé fajésh dhé dhembjérash; se ti je gjithenjê shpetimtaré mekataresh, édhé ndihmesé, si édhé mprojtjé é forte qe shpeton sherbetoret é tu.

Pastaj Békimtorét, Litanî é Vogel dhé pastaj DEGJIMI:

Péndim’ i Kusarit çéli Parajsen, dhé vajtim’ i Myrreprursévé lajmeroj gazin. Se u-ngjallé, ô Krisht Pérendî, dhé i falé botes perdellimin é math.

 

SHKALLÉSAT – ANTIFON I

 

Kur jam i hélmuar, degjô qarjét é mia, ô Zot, te therrés.

Ermitet kane mall te pérendishme te papushuar, se jane jashte botes se kotte.

Lavdî é Tanî. – Shpirtit Shénjt i ka hié ndér é lavdî, si dhé Atit bashke mé Birin; perandaj lé t’a kendojme Pérandorin’ é Trishmé.

Antifon II – Si me ngjité mi malét é ligjavé te tua, ndrit-me me virtuté, ô Pérendî, qe te te hymnoj.

Mérr-me me doren tende te diathte ti, ô Fiale, dhé ruaj-me, dhé mprô-me qe te mos me diége ziarr’ i mekatit.

Lavdi é Tani – Me anen é Shpirtit Shénjt perseritét têre kriésa dhé kthéhét té é para; sé eshte i njefuqishme me Atin é me Fialen.

Antifon III – Mi atâ qe me kane thêne, «Lé te barésim ner hoborrét é Zotit» me defréu shpirti, dhé m’ u-gezua zemra.

Té shtepia é Davidit eshte frik’ é madhé; se atjé do te vihén froné dhé do te gjykohén te gjitha racat dhé gjuherat é dhéut.

Lavdî é Tanî – Shpirtit Shénjt duhét t’i blatojme ndér é adhurim, laft é potére, siç i ka hié Atit dhé Birit. Se Trinia eshte njesî ne natyre, po jo ner vétat.

 

Parevark

 

Tanî do te ngrihém, thote Zoti, do te vendos shpetim dhé do t’a trégoj faqéza.

Vark – Fialet é Zotit jane fiale te qashtera.

 

Shkurtoré

 

U-ngjallé me lavdî préj varrit si Pérèndî dhé ngjallé bashke dhé boten, dhé natyra é njéresvé te perhymnoj si Pérendî, dhé vdékja humbi dhé Adami vallézon, ô Zot, dhé Eva tanî, é çliruar prej vargojvé, gezohét dyké thirrur: Ti je, ô Krisht, ay qe u fal te gjithevé Ngjalljén.

 

Shpia

 

Lé te perhymnojme atê qe u-ngjall pas tri ditsh, si Pérendî é têrefuqishmé, qe dermoj dyért é Férrit, dhé ngriti préj varrit te vdékurit qe-moti, qe u-duk té Myrrepruresét, siç i pelqéu, dhé atyrévé u tha me pare «Gezohuni», dhé u lajmeroj gas Apostujvé, si i vétem jétedhênes. Perandaj Grate me bése u ungjillezojne Dishépujvé symbole vijtoréjé, dhé Férri renkon, dhé vdékja vajton, dhé bota ngazellohét, dhé te gjithe gezohén bashke. Se ti, ô Krisht, u falé te gjithevé Ngjalljén.

 

LAVDERIMÊ

 

 

Vargezimé Ngjalljesoré

 

Hymnojme, ô Krisht, Pesimin tênt shpetimtar dhé lavderojme Ngjalljén tende.

O Zot, qe durové kryq, dhé abolité vdékjén, dhé u-ngjallé se vdékuresh, paqesônaé jéten, si i vétem i têrefuqishim.

O Krisht, qe plaçkové Férrin, dhé ngjallé njérine me Ngjalljén tende, vléresô-na te te hymnojme é te te kendojme me zerner te paqmé.

Dyké lavderuar dénjimin tênt te pérendishme, te hymnojme, ô Krisht. Lindé préj Virgjeréshes dhé ishé i pandare nga Ati; pesové si njéri dhé, dyké dashur, durové kryq; u-ngrité préj varrit si préj nuseroréjé qe te shpetosh boten. O Zot, lavdî me ty.

 

Vargezimé Lindjésoré

 

Kur u-mberthévé mi drurin é kryqit, ahéré vdiq potéra é armikut; kriésa u-trondit nga frika joté, dhé Férri u-plaçkua nga pushtéti yt; te vdékurit i ngrité nga varrét dhé Kusarit i çélé Parajsen. O Krisht Pérendia jone, lavdî me ty.

Grat’ é ndérçimé dyké vajtuar ardhe me nxitim té varri yt; dhé, si é gjétne varrin te hapur dhé mesuan préj Engjellit çudin’ é ré dhé te mahniçimé, u lajmeruan Apostujvé sé u-ngjalI Zoti dhé i dhuroj botes perdellimin é math.

Adhurojme, ô Krisht Pérendî, plagosjén é hyjeshmé te pesimévé te tua dhé sherbésen é shénjte zoteroré ne Sion, é cila ngjau hyjdukurisht ne funt te jétevé; se Diélli i ndriti atâ qe flinin n’ érresire, dyké i dorehéqur té ndriçimi i pangrysur. O Zot, lavdî me ty.

Ver vésh, ô gjindjé trubullimdashesé é Judéjvé: Ku jane atâ qe i vajtin Pilatit? Lé te thone ushtaret qe ruanin. Ku jane shilat é varrit? Ku gjétke u-vu i varrosuri? Ku u-shit i pashituri? Si u-voth thésari? Perse çpifni Ngjalljén é te Kryqesuarit, ô Judéj te paligjet? U-ngjall i liri ner te vdékurit dhé i fal botes perdellimin é math.

LAVDI, Mengjezorja é se Diéles. TANI, kio Hyjlindesoré:

E permibékuar je, ô Hyjlindesé Virgjeréshe; se me anen é atî qe u-misherua préj téjé Férri u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq, Eva u-çlirua, vdékja u-vra dhé né muarme jeté; perandaj, dyké perhymnuar therrésim: I békuar je, ô Krisht Pérendia jone, qe é pelqévé keshtu, lavdî me ty.

Doksologî é Madhé dhé pastaj ky Tropar, T. IV:

Sot ardhi shpetimi ne bote; lé t’i kendojme atî qe u-ngrit préj varrit dhé kryétarit te jetés s’one; se, dyké rremuar vdékjén me vdékjé, na dha mundjén dhé perdellimin é math.