DHIATA E=RE
e Zotit edhe Shpëtimtarit t’ënë
JISU KRISHT

Kthyerë prej Elinishtesë

SHQIP

Ndë të folë Toskënisht


Ungjilli pas Matheut
Ungjilli pas Markut
Ungjilli pas Llukajt
Ungjilli pas Joanit
Punët’ e Apostojvet
Karta e Apostollit Pavël mbë Romanëtë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Gallatianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Efesianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Filippianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Kollossianëtë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Timothenë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Timothenë
Karta e Apostollit Pavël mbë Titonë
Karta e Apostollit Pavël mbë Filimoninë
Karta e Apostollit Pavël mbë Ebrenjtë
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Jakov
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Tretë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Judhë
Sbulesa e Joan Theollogut