Libri i plotë

Ungjijtë e të Dielave në pdf [gra] (5.1 mb)

Libri i ndarë në kapituj

Ungjijte Mengjezore te se Dielave (0.5 mb)
Ungjijte Dielore pas Joanit (0.5 mb)
Ungjijte Dielore pas Mattheut (0.6 mb)
Ungjijte Dielore pas Lukajt (0.5 mb)
Ungjijte Dielore (0.4 mb)
Ungjijte e te Dielave pas Markut (0.3 mb)
Pas Kalendarit te Vjeter (0.3 mb)