Uratore e Kishës Orthodokse
E Përktheu Imzot Fan S. Noli
E Botoj Peshkopata e Amerikës
Boston, Mass., 1941

Libri në shfletues
Libri i plotë në PDF
Libri i ndarë në kapituj

Parëthënie (1.7 mb)
Mbrëmësorja (0.6 mb)
Shërbesa e Mëngjezit (1.0 mb)
Shërbesa e Pesë Bukëve (0.06 mb)
Shërbesa e Blatës (0.4 mb)
Mesha e Shën Joan Gojartit (1.6 mb)
Mesha e Shën Basilit të Math (2.0 mb)
Mesha e Dhuratave të Parëshenjtëruara (1.1 mb)
Regulla e Meshës Peshkopale (1.5 mb)
Pagëzimi (0.5 mb)
Shërbesa e Miros së Shenjtë (0.1 mb)
Martesa (0.5 mb)
Martesa e Dytë (0.4 mb)
Rëfimi (0.2 mb)
Dorëzimit e Gradimet (3.0 mb)
Shërbesa e Vajit të Shenjtë (0.9 mb)
Dedikata e Kishës (1.4 mb)
Bekimi i Vogël i Ujit (0.3 mb)
Bekimi i Math i Ujit (0.3 mb)
Shërbesa e Lanjëtores së Shenjtë (0.4 mb)
Uratat e Rushajeve (0.5 mb)
Varrimi i Laikëve (1.0 mb)
Varrimi i Priftërinjve (1.0 mb)
Varrimi në Javën e Pashkës (0.7 mb)
Varrimi i Fëmijëve (0.4 mb)
Urata të Ndryshme (0.8 mb)
Hyrëtoret e Meshës (0.1 mb)
Përlëshime të Ndryshme (0.1 mb)
Tabella e Pashkëve (1.8 mb)
Lista e Ndihmëtarëve (0.1 mb)
Përmbajtja e Librës (0.1 mb)
Lajthime Shtypi (0.02 mb)